IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har stärkt kontrollen av arbetssökande

Centraliseringen av kontrollarbetet har stärkt kontrollen av de arbetssökande på flera sätt. Antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen har skickat till arbetslöshetskassorna och till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har ökat, samtidigt som mörkertalet har minskat märkbart. Det redovisar IAF i rapporten ”Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring”.

I rapporten kan IAF också konstatera att centraliseringen tillsammans med andra åtgärder har bidragit till att handläggningstiden för underrättelser har kortats ned. Centraliseringen och den automatiska och riskbaserade granskningen av aktivitetsrapporter har också resulterat i en mer tidseffektiv och systematisk granskning av aktivitetsrapporter.

– Arbetsförmedlingens kontrollarbete har i flera avseenden blivit bättre och det är en positiv utveckling. Samtidigt vill jag betona att det är viktigt att de brister som vi tidigare har påtalat blir åtgärdade, säger Peter Ekborg som är generaldirektör vid IAF. 

Brister i arbetet med handlingsplaner

Handlingsplanen ska ligga till grund för det stöd som Arbetsförmedlingen kan ge till den arbetssökande. Flera av IAF:s granskningar har visat att Arbetsförmedlingen brister i arbetet med handlingsplaner för arbetssökande. Många handlingsplaner som IAF har granskat har varit ofullständiga och inaktuella.

– Uppgifterna i handlingsplanerna är centrala, både för att ge stöd till den enskilda, och för att leverantörer inom rustning- och matchningstjänster ska ha underlag för sitt uppdrag. Därför bedömer vi att Arbetsförmedlingen behöver komma till rätta med bristerna i arbetet med handlingsplanerna, säger Peter Ekborg. 

Brister i fristående aktörers avvikelserapportering får större konsekvenser när deltagarantalet ökar 

En av IAF:s tidigare granskningar; 2021:3, Implementering av Kundval Rusta och matcha. Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen? visar att Arbetsförmedlingen brister i att säkerställa att avvikelserapporteringen från de fristående aktörerna fungerar som avsett. Arbetsförmedlingen har därefter utökat antalet deltagare i matchningstjänsten rusta och matcha. 

– Om den bristfälliga hanteringen kvarstår kommer bristerna därmed att omfatta fler arbetssökande och därför är det viktigt att säkerställa leverantörernas roll inom kontrollarbetet, säger Peter Ekborg. 

Arbetsförmedlingen behöver ha en stabil it-drift och ta större hänsyn till kontrollarbetet vid digitalisering

En allt mer digitaliserad verksamhet kräver en väl fungerande digital infrastruktur med stabil och pålitlig drift. Det är centralt även för ett väl fungerande kontrollarbete. Det blir till exempel tydligt när driftstörningar leder till att Arbetsförmedlingen beslutar att inte skicka några underrättelser. Den här typen av generella beslut, utan individuell prövning, riskerar att urholka sanktionssystemets legitimitet och är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. 

Rapporten ”Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring” visar även att kontrollarbetets krav inte beaktas fullt ut vid utvecklingen av ny funktionalitet och vid införandet av nya system. Fokus läggs i stället i större utsträckning på effektivitet i handläggningen. 

– Digitaliseringen ska inte bara ge tidsvinster, utan ska vara rättssäker också. Därför vill vi betona att kontrollarbetets regelverk behöver finnas med som krav för it-utvecklingen, säger Peter Ekborg.