IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Är Arbetsförmedlingens handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Det är endast 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som kan betraktas som uppdaterade och aktuella. Det visar IAF:s senaste granskning av Arbetsförmedlingens efterlevnad av regelverket inom arbetslöshetsförsäkringen.

Granskningen har inriktats på Arbetsförmedlingens hantering av individuella handlingsplaner för arbetssökande som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa i minst 7,5 månader.

Granskningen av 250 handlingsplaner gav följande resultat:

  • 95 procent av handlingsplanerna kan inte betraktas som aktuella, antingen för att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen inte har uppdaterats sedan den arbetssökande skrev in sig som arbetslös (minst 7,5 månader tidigare) eller för att det saknas planerade aktiviteter framåt i tiden.
  • I 80 procent av handlingsplanerna har den arbetsmarknadspolitiska bedömningen inte reviderats sedan handlingsplanen upprättades i samband med inskrivningen. Detta trots att de arbetssökandes situation i och med den långa tiden i arbetslöshet måste anses ha förändrats.
  • I 84 procent av handlingsplanerna fanns det inte några aktiviteter inplanerade framåt i tiden.
  • Hälften av de 40 handlingsplaner som innehöll aktiviteter framåt i tiden, saknade en planerad uppföljning av handlingsplanen, avstämning av arbetssökandet eller ny planering. Om de handlingsplaner som inte innehöll några planerade aktiviteter alls räknas med, var det 92 procent som saknade uppgifter om när handlingsplanen ska följas upp.
  • Handlingsplanerna innehåller inte tydlig information om vilka skyldigheter arbetssökande som får eller begär ersättning vid arbetslöshet har.

Brister i arbetet med handlingsplaner

IAF har bedömt de brister som granskningen redovisar och riktar kritik inom tre områden. IAF gör också två anmärkningar och ett påpekande utifrån granskningens resultat.

IAF riktar kritik

  • mot att Arbetsförmedlingen inte har reviderat handlingsplanerna trots att behov av det har uppstått, vilket leder till att de inte kan betraktas som aktuella
  • mot att Arbetsförmedlingen inte har angett den arbetssökandes planerade aktiviteter i handlingsplanerna
  • mot att de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna i handlingsplanerna inte beskriver den arbetssökandes aktuella situation och förutsättningar för arbete, vilket leder till att det av handlingsplanerna inte heller framgår vilket stöd den arbetssökande kommer att få från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars 2019 inkomma med en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av de brister som IAF:s granskning visar.