IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ändrade redovisningsprinciper för årsredovisningar

Inför arbetslöshetskassornas årsredovisning 2018 gäller en ny föreskrift från IAF. Den stora förändringen är att a-kassorna ska redovisa fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning till det belopp som beräknas bli betalt.

Fordringarna ska arbetslöshetskassan återkräva från ersättningstagaren och därefter återbetala till staten. Eftersom a-kassorna har många osäkra och gamla fordringar har det nuvarande redovisningssättet, där fordringarna inte får skrivas ned, varit problematiskt.

– När vi har granskat årsredovisningarna har vi sett en kraftig övervärdering av a-kassornas fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning. Fordringarna uppgår till totalt 300 miljoner kronor, och av den summan är hälften osäkra fordringar. Då tror man att kassorna har större tillgångar än vad de faktiskt har, säger Camilla Petterson vid IAF som tillsammans med Håkan Nordström och Anna Berg har tagit fram den nya föreskriften. 

Den huvudsakliga innebörden av ändringen av redovisningsprinciperna i föreskriften är att arbetslöshetskassorna ska redovisa fordringar för felaktig arbetslöshetsersättning till det belopp som beräknas bli betalt. Skulder för felaktig arbetslöshetsersättning ersätts med Avsättningar för felaktig arbetslöshetsersättning. Avsättningarna ska som huvudregel tas upp till motsvarande belopp som fordringar felaktig arbetslöshetsersättning.

Den nya föreskriften heter Föreskrift om arbetslöshetskassor och har beteckningen IAFFS 2018:1 och den börjar gälla den 10 december 2018. 

I samband den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar kommer IAF att granska om arbetslöshetskassorna följer de nya bestämmelserna.