Om oss

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är en statlig tillsynsmyndighet. Vårt uppdrag:

Tillsyn och uppföljning

 • Vi utövar tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.
 • Vi följer utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och tar de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till.
 • Vi sammanställer och analyserar statistik inom vårt område
 • Vi utreder frågor inom tillsynsområdena på regeringens uppdrag


Om vi kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot bindande regler kan vi meddela erinringar mot kassans verksamhet eller förelägga kassan att vidta rättelse inom viss tid. Vi kan också besluta att dra in statsbidrag om kassan inte följer ett sådant föreläggande eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Om vi upptäcker brister hos Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan ska vi påtala det till dessa myndigheter.

Förtydliga regelverket

 • Vi utfärdar juridiskt bindande föreskrifter i vissa fall för att mer i detalj beskriva hur våra tillsynsobjekt ska tolka lagar och förordningar
 • Vi för statens talan i domstol för att få fram vägledande domstolsavgöranden
 • Vi anmäler till regeringen att lagar eller förordningar behöver ändras

Förvaltningsuppgifter

 • Vi utfärdar intyg som ger arbetslösa möjlighet att söka arbete i andra EU- och EES-länder med bibehållen arbetslöshetsersättning
 • Vi är förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen inom EU
 • Vi tar in finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna
 • Vi förvaltar databaser inom arbetslöshetsförsäkringens område
 • Vi godkänner arbetslöshetskassornas medlemsavgifter
 • Vi för register över arbetslöshetskassorna
 • Vi betalar statsbidrag till ALFA-kassan
 • Vi utreder skadeståndsanspråk från enskilda
 • Vi förvaltar IAF:s regelsamling
 • Vi beslutar om det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete
 • Vi fastställer hur arbetsgivarintygen ska vara utformade

 

Information
Vi informerar om vår egen verksamhet.
För information om arbetslöshetsförsäkringen, vänd dig till din arbetslöshetskassa eller Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan informerar om aktivitetsstödet  och etableringsersättningen.