IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

3,9 miljoner är med i a-kassan

I december 2021 var 3,9 miljoner personer medlem i en a-kassa. Det motsvarar 73 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 till 64 år. Den största a-kassan är Akademikernas a-kassa med cirka 754 000 medlemmar. Minst är Säljarnas a-kassa som hade cirka 7 900 medlemmar i december 2021.

Sju av tio inom arbetskraften är med i a-kassan

Illustration  av ett blått paraply med texten 73 procent av arbetskraften som motsvarar andelen personer i arbetskraften som är med i a-kassan

Mellan december 2020 och december 2021 minskade andelen personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år och som är medlem i en a-kassa från 74 till 73 procent. Det innebär att drygt sju av tio i arbetskraften är med i en a-kassa. Sedan 2007 har antalet medlemmar motsvarat cirka 70 procent av arbetskraften.

Diagrammet nedan visar andelen medlemmar av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år.

diagrammet visar andelen medlemmar i a-kassan av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år.

I förhållande till arbetskraften var fler kvinnor än män medlem i en arbetslöshetskassa i december 2021. Av kvinnorna i arbetskraften var 76 procent med i en arbetslöshetskassa. Av männen i arbetskraften var 69 procent medlemmar. Uppgiften om personer i arbetskraften (*) är hämtad från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU).

Liten minskning under 2021

Antalet medlemmar i a-kassan minskade med cirka 16 000 personer under 2021. Detta kan jämföras med den kraftiga medlemsökningen året innan, då antalet medlemmar ökade med 270 000 personer. Diagrammet nedan visar medlemsutvecklingen månad för månad under 2021.

Diagrammet visar medlemsutvecklingen månad för månad under 2021

Den största ökningen skedde under första halvåret 2020. Från februari till mars ökade antalet medlemmar med drygt 127 000 personer och från mars till maj ökade medlemsantalet med ytterligare 95 500 personer. Fram till årsskiftet hade antalet medlemmar ökat med nästan 270 000 personer.

Vilken a-kassa ökade mest under 2021?

Under året har Hamnarbetarnas a-kassa och Sveriges arbetare a-kassa fusionerats. Det är anledningen till att medlemsantalet i Sveriges arbetares a-kassa ökade med 23 procent från december 2020 till december 2021. Hotell- och restauranganställdas a-kassa minskade medlemsantalet med 5 procent.

Diagrammet nedan visar procentuell förändring av medlemsantalet mellan december 2020 och december 2021. Diagrammet inkluderar de a-kassor som har en förändring på minst en procent.

 

Diagrammet visar procentuell förändring av medlemsantalet mellan december 2020 och december 2021

Hur många är med i respektive a-kassa?

I december 2021 fanns det 24 a-kassor i Sverige. Den största är Akademikernas a-kassa som hade 754 286 medlemmar i december 2021. Den minsta är Säljarnas a-kassa som hade 7 935 medlemmar i december 2021.

Diagrammet nedan visar antalet medlemmar fördelat per a-kassa i december 2021.

Bilden visar antalet medlemmar per arbetslöshetskassa