IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här beskriver vi några av de granskningar som pågår just nu:

Granskning av STs arbetslöshetskassa

Granskningen omfattar flera ärendeslag, för att skapa en övergripande uppfattning om rättssäkerheten i handläggningen. Vidare ska arbetslöshetskassans förvaltning och organisation granskas och kartläggas för att få en bild av kassans allmänna förutsättningar att bedriva verksamheten. 

Utbetalning till icke-inskrivna

Syftet är att granska om signalerna när en person är inskriven hos Arbetsförmedlingen respektive avaktualiserad alltid når fram till arbetslöshetskassorna.

En omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa?

IAF granskar om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för personer som arbetar deltid och om regelverket tillämpas rättssäkert och likvärdig för denna grupp. Inom ramen för granskningen har en delrapport publicerats om Arbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas sökaktivitet.

Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter

Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen granska aktivitetsrapporter som arbetssökande lämnar in. Sedan 2019 använder Arbetsförmedlingen en automatiserad process för att granska aktivitetsrapporter som lämnas in i digitala flöden. I vår granskning ska vi bedöma hur den automatiserade och manuella kontrollen av aktivitetsrapporter fungerar utifrån ett kontrollperspektiv.  Granskningen syftar till att synliggöra styrkor och brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete för att bidra till ökad likabehandling och en rättssäker tillämpning av regelverket.   

Försäkringskassans kontrollutredningar

Inför beslut om avstängning från rätten till ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program (enligt kap 6 § 5 FEA) ska Försäkringskassan genomföra en kontrollutredning. 
I den här granskningen ska vi göra en ärendegranskning, genomföra intervjuer samt analysera statistik över antal beslut om avstängning. Granskningen ska bidra till att den enskilde behandlas rättssäkert och att lika fall ska behandlas lika. Den ska också att bidra till ökad kunskap och insyn i Försäkringskassans kontrollutredningar. Tillsynen över dessa har tidigare bara gjorts i begränsad omfattning.

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Ett av våra fokusområden för våra granskningar handlar om kontrollfunktionen i en reformerad Arbetsförmedling.  Syftet med den här granskningen är att granska om Arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar vid arbetslöshet är legitim och rättssäker. Granskningen ska särskilt fokusera på Arbetsförmedlingens pågående förändrings- och utvecklingsarbete. Granskningen ska också ge IAF ökad kunskap om hur förändringarna påverkar IAF:s förutsättningar att utföra tillsyn gentemot Arbetsförmedlingen. 

Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

När en arbetssökande har aktivitetsstöd är tre aktörer inblandade: Arbetsförmedlingen som ansvarar för att anvisa till och besluta om programmet, Försäkringskassan som beslutar om rätten till och nivån på samt administrerar utbetalningen av ersättningen, och arbetslöshetskassan som utreder och förser Försäkringskassan med det underlag de behöver till beslutet. Syftet är att granska om samverkan mellan de tre aktörerna fungerar på ett tillfredsställande sätt vid övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. De övergripande frågeställningarna är om arbetslöshetskassorna hanterar ärenden där de fastställer dagpenningen för aktivitetsstöd likvärdigt, om samordningen av ersättningsdagar mellan aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning fungerar som det är avsett och om övergången till eller från aktivitetsstöd leder till felaktiga utbetalningar. 

Information till arbetssökande

Information om arbetslöshetsförsäkringens regelverk och de krav som ställs för att få ersättning är en viktig del av Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Försäkringskassans arbete med stöd och service till arbetssökande. Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan har olika roller och uppdrag och de lyder inte under samma regelverk. Men det är inte ovanligt att en arbetssökandes livssituation ibland innebär att hen kan få sjukpenning, vara föräldraledig eller arbeta deltid i anslutning till att hen får arbetslöshetsersättning. Arbetssökande har ett ansvar att själv ta reda på information om sina rättigheter och skyldigheter, men eventuella otydligheter i informationen kan påverka rättssäkerheten negativt. Aktörerna behöver arbeta för att den arbetssökande ska få korrekt och lättillgänglig information om de villkor som gäller och om de krav som ställs i samband med att hen söker eller får arbetslöshetsersättning. Syftet är att granska om den information om arbetslöshetsersättningen som aktörerna tillhandahåller är ändamålsenlig, samt att identifiera och förbättra eventuella brister i informationen. 

Implementering av kundval rusta och matcha

Granskningen är en implementeringsstudie och syftet är att granska om Arbetsförmedlingen säkerställer en väl fungerande kontroll av de arbetssökande inom matchningstjänsten.

Arbetslöshetskassornas digitalisering - nyckeln till effektivitet och rättssäkerhet?

Syftet med granskningen är att granska digitaliseringens effekter hos arbetslöshetskassorna och för de ersättningssökande genom att granska it-systemen och deras automatiska processer. Syftet är att undersöka vilka styrkor och svagheter som den digitaliserade handläggningen för med sig och vilka konsekvenser den har för enskilda. 

Sökområden

I tidigare granskningar har vi sett att Arbetsförmedlingen brister i att underrätta arbetslöshetskassorna när ersättningstagare inte vidgar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde för att få ett nytt jobb. Syftet med granskningen är dels att granska om ersättningstagarna vidgar sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde enligt regelverket och dels att granska om Arbetsförmedlingen underrättar arbetslöshetskassorna om ersättningstagaren inte vidgar sitt sökområde. Kunskapen om hur ersättningstagare vidgar sitt sökområde kan komma till användning i framtida utformning av arbetslöshetsförsäkringen och vid utvecklingen av Arbetsförmedlingens kontrollfunktion.