På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här beskriver vi några av de granskningar som pågår just nu:

Granskning av STs arbetslöshetskassa

Granskningen omfattar flera ärendeslag, för att skapa en övergripande uppfattning om rättssäkerheten i handläggningen. Vidare ska arbetslöshetskassans förvaltning och organisation granskas och kartläggas för att få en bild av kassans allmänna förutsättningar att bedriva verksamheten. 

Utbetalning till icke-inskrivna

Syftet är att granska om signalerna när en person är inskriven hos Arbetsförmedlingen respektive avaktualiserad alltid når fram till arbetslöshetskassorna.

En omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa?

IAF granskar om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för personer som arbetar deltid och som regelverket tillämpas rättssäkert och likvärdig för denna grupp. Inom ramen för granskningen publiceras en delrapport om Arbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas sökaktivitet.

Samverkan mellan arbetslöshetskassorna

Syftet med granskningen är att vi ska identifiera om samverkan sker på ett ändamålsenligt sätt och redogöra för eventuella utvecklingsområden för att skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan arbetslöshetskassorna. 

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 

Varje år granskar vi arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Genom att följa upp arbetslöshetskassornas intäkter, kostnader och nyckeltal bidrar vi till effektivitet inom arbetslöshetsförsäkringen. Den årliga granskningen ligger också till grund för att starta andra granskningar av arbetslöshetskassornas ekonomi och våra systematiska kassagranskningar. 

Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter

Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen granska aktivitetsrapporter som arbetssökande lämnar in. Sedan 2019 använder Arbetsförmedlingen en automatiserad process för att granska aktivitetsrapporter som lämnas in i digitala flöden. I vår granskning ska vi bedöma hur den automatiserade och manuella kontrollen av aktivitetsrapporter fungerar utifrån ett kontrollperspektiv.  Granskningen syftar till att synliggöra styrkor och brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete för att bidra till ökad likabehandling och en rättssäker tillämpning av regelverket. 

Återkommande granskningar av aktivitetsrapporter, handlingsplaner och underrättelser

Under de senaste åren har IAF vid flertalet tillfällen granskat Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Arbetslöshetskassornas och Enheten ersättningsprövnings sanktioner har också följts kontinuerligt medan Försäkringskassans verkställande av avstängningar följts vid några tillfällen.

Nu genomför IAF ett granskningsuppdrag som syftar till att utveckla en form för att granska de här centrala områdena återkommande årsvis. Granskningsuppdraget består av två olika delar där den ena delen utgörs av att ta fram en modell för en återkommande granskning av hur Arbetsförmedlingen tillämpar regelverket i samband med arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter. Den andra delen utgörs av att ta fram en modell för en återkommande och i hög grad automatisk statistikrapport där utvecklingen för signaler, underrättelser, sanktioner och verkställande av beslut om avstängning ska redovisas. 

Utöver att utveckla modellerna för de återkommande granskningarna kommer också granskningen och framtagandet av statistikrapporten att genomföras för första gången under 2020.   

Försäkringskassans kontrollutredningar

Inför beslut om avstängning från rätten till ersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program (enligt kap 6 § 5 FEA) ska Försäkringskassan genomföra en kontrollutredning. 
I den här granskningen ska vi göra en ärendegranskning, genomföra intervjuer samt analysera statistik över antal beslut om avstängning. Granskningen ska bidra till att den enskilde behandlas rättssäkert och att lika fall ska behandlas lika. Den ska också att bidra till ökad kunskap och insyn i Försäkringskassans kontrollutredningar. Tillsynen över dessa har tidigare bara gjorts i begränsad omfattning.

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Ett av våra fokusområden för våra granskningar handlar om kontrollfunktionen i en reformerad Arbetsförmedling.  Syftet med den här granskningen är att granska om Arbetsförmedlingens kontrollfunktion inom arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar vid arbetslöshet är legitim och rättssäker. Granskningen ska särskilt fokusera på Arbetsförmedlingens pågående förändrings- och utvecklingsarbete. Granskningen ska också ge IAF ökad kunskap om hur förändringarna påverkar IAF:s förutsättningar att utföra tillsyn gentemot Arbetsförmedlingen.