IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fokusområden

IAF har fastställt tre fokusområden som ligger till grund för våra granskningsuppdrag under 2022.

Fokus-1.gif

Stärkt beredskap för framtida kriser

Coronapandemin och den hastigt ökande arbetslösheten under 2020 och 2021 ledde till en rad tillfälliga regeländringar i arbetslöshetsförsäkringen medan etableringsersättningen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen påverkades i lägre grad. Exempelvis höjdes taket för arbetslöshetsersättningen, medlemsvillkor och arbetsvillkor förändrades liksom en del regler för företagare. Åtgärderna är tidsbegränsade och hade som syfte att fler skulle kunna ta del av försäkringen.

Det är nu angeläget att granska hur de tillfälliga åtgärderna har tillämpats och vilka effekter de har gett för försäkringen på kort och lång sikt. Våra granskningar ska bidra till en förstärkt beredskap inför kommande samhällskriser som kan påverka ersättningssystemen. En stark krisberedskap inför framtida påfrestningar på systemen är viktigt för arbetslöshetskassorna, men också för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Inriktning 2022

Vi kommer under 2022 att genomföra granskningar som bidrar till en utveckling mot stärkt krisberedskap inför kommande kriser. Vi kommer också att granska effekten av regelförändringarna samt vilken påverkan pandemin har haft på arbetslöshetskassornas handläggning, ekonomi och andra arbetsuppgifter.

Fokus-2.gif

Kontrollfunktionen i en förändrad Arbetsförmedling

Den fortsatta förändringen av Arbetsförmedlingen påverkar både behovet av kontroll och hur denna kontroll organiseras och utförs. Det är viktigt att kontrollen av såväl öppet arbetslösa som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program håller en hög och jämn kvalitet. Kontrollen är viktig både för ersättningssystemens legitimitet och för att minska risken för felaktiga utbetalningar.

Inriktning 2022

Under 2022 kommer vi att granska hur den centraliserade kontrollfunktionen lever upp till kraven i regelverken. Vi kommer också att granska hur olika delar av det digitaliserade arbetssättet och det automatiserade beslutsfattandet lever upp till kraven.

Fokus-3.gif

Arbetslöshetsförsäkringen – lika för alla?

Regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen uttrycker tydligt en likabehandlingsprincip, både på individnivå och för grupper av ersättningstagare. Likabehandlingen behöver därför granskas både i hanteringen av individuella ärenden och mer aggregerat för olika grupper av ersättningstagare, exempelvis avseende kön, yrkesgrupp, utbildningsnivå och geografi.

Inriktning 2022

Vi kommer under 2022 att granska likabehandling både för individer och för olika grupper av ersättningstagare. Granskningarna avser hela kedjan från anmäld som arbetssökande till utbetald arbetslöshetsersättning.