Pågående tillsyn och uppföljning

IAF:s uppdrag inom tillsyn och uppföljning består av regeringsuppdrag och uppdrag som vi själva tar initiativ till. Här följer några av de uppdrag som pågår just nu:

 • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
  Syftet är att granska vilka arbetssökande som inte använder digitala tjänster och vilket stöd i sitt arbetssökande dessa sökande får från Arbetsförmedlingen. Granskningen omfattar även hur digitala arbetssätt påverkar den sökandes kontakter med Arbetsförmedlingen.
 • Granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa
  Syftet är att skapa en övergripande uppfattning om rättssäkerheten i handläggningen av arbetslöshetskassans olika ärendeslag. Arbetslöshetskassans förvaltning och organisation ska också granskas och kartläggas för att få en bild av kassans allmänna förutsättningar att bedriva verksamheten.
 • Information om ersättning vid arbetslöshet
  Syftet är att se över informationen inom arbetslöshetsförsäkringen för att identifiera eventuella brister och förbättringsområden.
 • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
  Syftet är att granska om och i så fall hur arbetslöshetskassorna bedriver en ändamålsenlig intern styrning och kontroll för att uppmärksamma risker, motverka felaktiga utbetalningar och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert.
 • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?
  Det övergripande syftet med uppdraget är att ge en bild av Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter och påvisa vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Uppdraget syftar även till att utvärdera aktivitetsrapporternas funktion som ett verktyg för redovisning för den arbetssökande och uppföljning för Arbetsförmedlingen.
 • Kopplingar mellan arbetslöshetskassa och närliggande organisation
  Syftet är att granska vilket samarbete och vilka kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som t.ex. fackförbund, samt säkerställa att samarbetet håller sig inom de ramar som regelverket anger.
 • Takförändringen i arbetslöshetsförsäkringen 2015
  Syftet är att följa upp hur förändringen av den högsta dagpenningen i september 2015 påverkat ersättningen för olika grupper av ersättningstagare samt hur tiden i arbetslöshet har utvecklats för personer som påverkats respektive inte påverkats av förändringen.