Pågående tillsyn och uppföljning

Vårt uppdrag inom tillsyn och uppföljning består av regeringsuppdrag och uppdrag som vi själva tar initiativ till. Här följer några av de uppdrag som pågår just nu:

 • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
  Syftet är att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Granskingen avser även tillämpningen av åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Om det finns avvikelser vad gäller Arbetsförmedlingens arbete i relation till regelverket kommer  konsekvenserna av dessa analyseras, både ur den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitesstöd, 2017
  Syftet är att jämföra hur tillsynsobjekten hanterar sanktioner. Redovisning och analyser av sanktionerna avser år 2017.
 • Arbetslöshetskassornas styrelsearbete
  Syftet är att granska arbetslöshetskassornas styrelsers organisationsstruktur och arbetssätt.
 • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
  Syftet är att granska vilka arbetssökande som inte använder digitala tjänster och vilket stöd i sitt arbetssökande dessa sökande får från Arbetsförmedlingen. Granskningen omfattar även hur digitala arbetssätt påverkar den sökandes kontakter med Arbetsförmedlingen.
 • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
  Syftet är att granska om och i så fall hur arbetslöshetskassorna bedriver en ändamålsenlig intern styrning och kontroll för att uppmärksamma risker, motverka felaktiga utbetalningar och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert.
 • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?
  Det övergripande syftet med uppdraget är att ge en bild av Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter och påvisa vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Uppdraget syftar även till att utvärdera aktivitetsrapporternas funktion som ett verktyg för redovisning för den arbetssökande och uppföljning för Arbetsförmedlingen.
 • Kopplingar mellan arbetslöshetskassa och närliggande organisation
  Syftet är att granska vilket samarbete och vilka kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som t.ex. fackförbund, samt säkerställa att samarbetet håller sig inom de ramar som regelverket anger.
 • Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa
  Syftet är att skapa en övergripande uppfattning om rättssäkerheten i handläggningen av arbetslöshetskassans olika ärendeslag. Arbetslöshetskassans förvaltning och orgnaisation ska också granskas och kartläggas för att få en bild av kassans allmänna förutsättningar att bedriva verksamheten.