Tillsynsmetoder

Tillsynsmetoder

Förutom de uppdrag vi får varje år av regeringen i regleringsbrevet genomför vi tillsyn och uppföljningar på eget initiativ. Uppdragen kan utföras som större och i tiden längre uppdrag eller som kortare insatser. Syftet är att våra tillsynsobjekt ska utföra sina uppgifter på ett korrekt och likformigt sätt. Tillsynen ska också bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

För att göra strategiska prioriteringar arbetar vi med en modell för riskanalys byggd på en riskinventering som alla medarbetare medverkar i genom att löpande fånga upp riskmoment. 

Ett granskningsuppdrag börjar med att generaldirektören beslutar om ett granskningsdirektiv. Därefter tar granskningsgruppen fram en mer detaljerad granskningsplan. Om det behövs har vi en dialog med den som ska granskas, alltså Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna eller Försäkringskassan, i samband med att uppdraget startar. Innan våra rapporter beslutas får de möjlighet att faktagranska dem.