Tillsynsmetoder

Förutom de uppdrag vi får varje år av regeringen i regleringsbrevet genomför vi tillsyn och uppföljningar på eget initiativ. Uppdragen kan utföras som större och i tiden längre uppdrag eller som kortare insatser. Syftet är att våra tillsynsobjekt ska utföra sina uppgifter på ett korrekt och likformigt sätt. Tillsynen ska också bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring.

För att göra strategiska prioriteringar arbetar vi med en modell för riskanalys byggd på en riskinventering som alla medarbetare medverkar i genom att löpande fånga upp riskmoment. 

Ett granskningsuppdrag inleds med att en uppdragsbeskrivning beslutas. Kommunikation med den organisation som ska granskas, det vill säga Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna eller Försäkringskassan, är viktig. Vid behov sker en dialog i samband med att uppdraget startar. Granskningsobjekten får också möjlighet att faktagranska våra rapporter och promemorior innan de färdigställs, och innan dessa beslutas återkopplas de till den berörda organisationen.