Fokusområden för tillsynsarbetet 2017

Som en del i verksamhetsplaneringen för 2017 har IAF genomfört en risk- och väsentlighetsanalys av arbetslöshetsförsäkringen. I den processen har vi identifierat några områden som verksamhetskritiska. De verksamhetskritiska områdena kallar vi fokusområden.

Fokusområde 1

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion
Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Arbetsförmedlingen har genom sin kontrollfunktion en viktig roll i att säkerställa detta. I Arbetsförmedlingens uppgift ingår att genom uppföljning och kontroll säkerställa att de som får eller begär arbetslöshetsersättning aktivt söker arbete. Motsvarande uppgift finns för programdeltagare som uppbär aktivitetsstöd. Det övergripande syftet är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och därmed förkorta de sökandes tid i arbetslöshet.

Inriktning 2017

IAF ska granska om Arbetsförmedlingens verksamhet har strukturer för en effektiv, rättssäker och likvärdig tillämpning av de båda ersättningsformernas regelverk. Detta förutsätter etablerade och fungerande processer, rutiner och systemstöd för de verktyg, såsom aktivitetsrapporter, platsanvisningar, underrättelser och sanktioner, som ingår i kontrollfunktionen.

 

Fokusområde 2

Följa utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen
Vi har i uppdrag att följa utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringen och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till.

Inriktning 2017

För att identifiera områden där åtgärder kan behövas ska vi under 2017 prioritera uppgiften att följa utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det innefattar bland annat de genomförda och planerade förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen samt utveckling av vårt arbete med användning av indikatorer avseende arbetslöshetsförsäkringen.

 

Fokusområde 3

Arbetslöshetskassorna som organisationer
Arbetslöshetsförsäkringen administreras av arbetslöshetskassor, som är privaträttsliga associationer. En stor del av deras verksamhet är dock myndighetsutövande. I IAF:s uppdrag att verka för en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring ingår att säkerställa att våra tillsynsobjekt utför sina uppgifter på ett rättsäkert och effektivt sätt.

Inriktning 2017

IAF ska granska vad arbetslöshetskassorna har för utmaningar som föreningar och hur de utför sitt myndighetsutövande uppdrag. En annan del av granskningen riktar sig mot hur arbetslöshetskassorna arbetar med sin internkontroll, riskhantering, effektivisering av verksamheten och hur de samverkar för att åstadkomma en enhetlig tillämpning av försäkringen.

 

Fokusområde 4

Digitalisering
Digitaliserad service växer snabbt och staten, genom myndigheterna, utvecklar sina tjänster med hjälp av interaktiva lösningar. Syftet är förbättrad service, ökad transparens och effektivare verksamhet. Såväl Arbetsförmedlingen som arbetslöshetskassorna driver stora utvecklingsprojekt med målet att ta nya och mer omfattande digitala lösningar i drift under 2017. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen har lagt förslag som, om de genomförs, kommer att förändra uppgiftslämnande och administration av arbetslöshetsförsäkringen.

För IAF:s egen del kommer utveckling av digitala lösningar att intensifieras under 2017. Det innebär att digitaliseringen berör vår myndighet både när det gäller vår tillsynverksamhet och vår egen förvaltning.

Inriktning 2017

IAF ska ge goda förutsättningar för Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna att utveckla sin service genom digitalisering. IAF ska även granska om systemen stödjer en effektiv, rättssäker och likvärdig hantering av arbetslöshetsersättningen.

 

 

Relaterade länkar

Regleringsbrev 2017