Tillsyn & uppföljning

Tillsyn & uppföljning

Vi har tillsyn och uppföljning över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragen kan vara regeringsuppdrag eller uppdrag som vi själva tar initiativ till.

Även Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet,  utvecklingsersättningen och etableringsersättningen ingår i vårt uppdrag.  Resultatet av tillsynen och uppföljningen redovisar vi till tillsynsobjekten, det vill säga Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan.

Exempel på uppgifter inom tillsynen och uppföljningen:

  • Arbetslöshetskassornas tillämpning av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor samt tillämpningen av förordningar och föreskrifter på området
  • Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna
  • Arbetsförmedlingens handläggning och rutiner i ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen samt i ärenden om varning och avstängning från aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.
  • Försäkringskassans handläggning och rutiner i ärenden om avstängning från aktivitetsstöd,  utvecklingsersättning och etableringsersättning.
  • Vi påtalar till Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan de brister vi har funnit i tillsynen.
  • Vi följer utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringen och när det gäller ärenden om varning och avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Vi tar de initiativ till åtgärder som dessa uppföljningar ger anledning till.

Vi genomför inte tillsyn på uppdrag av enskilda och kan inte agera i enskilda ärenden.