Återkrav

Statistikdatabasen

Bra att veta innan du gör ditt uttag
Uppgifterna i statistikdatabasen kommer från IAF:s databaser ASTAT, AF-databasen, Underrättelsedatabasen och IAF:s elektroniska portal för medlemsredovisning. Uppgifter kommer även från arbetslöshetskassornas årsredovisningar och från IAF:s beslut om godkännande av arbetslöshetskassornas ändrade medlemsavgifter.

Vi uppdaterar data med olika tidsfördröjning beroende på när vi bedömer att uppgifterna är tillräckligt tillförlitliga. Den aktuella tidsfördröjningen står angiven vid respektive tabell.

Varje rapport innehåller en PDF-fil med information som det är bra att läsa innan du gör ditt datauttag. Förutom information om uppgifterna i tabellerna finns även historik och lagregler.