Historiska uppgifter

Utbetalningar

Helårsdata 1974-2000, hela riket

Förklaringar

Kas/Grundbelopp

År 1998 ersattes kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) med en grundförsäkring och arbetslöshetskassorna övertog handläggningen.

 

Ersättningstagare

Helårsdata åren 1974-2000, hela riket

 

Ersättningsdagar

Statistiken gäller både ersättningsdagar med grundbelopp och dagar med inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. 

Antal ersättningsdagar per ersättningstagare åren 1974-2009, hela riket

 

Ersättningens storlek 

Högsta dagpenning och ersättningsnivå för år 1980-2017, hela riket 

Här redovisas högsta dagpenning för grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning, ersättningsnivån i den inkomstrelaterade ersättningen samt den genomsnittligt utbetalade inkomstrelaterade ersättningen.

 

Arbetslöshetskassornas medlemsantal

Åren 1960-2003

 

Arbetslöshetskassornas avgifter

Åren 2004-2013