Beställning av statistik

Beställning av specialbearbetad statistik

Den statistik som publiceras på IAF:s webbplats och i Statistikdatabasen är till stor del baserad på individdata från IAF:s egna databaser ASTAT och Underrättelsedatabasen. För beskrivningar av databaserna med variabelförteckningar och värdeförråd se separat information och dokumentation för ASTAT respektive Underrättelsedatabasen.

Uppgifterna i IAF:s databaser är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Aggregerade och avidentifierade statistiska uppgifter och sammanställningar kan i allmänhet lämnas ut. Specialbearbetningar utöver redan publicerad statistik kräver dock en arbetsinsats av varierande storlek vilket är förenat med en kostnad för myndigheten. Statistik som tar mindre än fyra arbetstimmar att sammanställa lämnas ut utan kostnad. För mer omfattande beställningar debiterar IAF en avgift motsvarande myndighetens lönekostnader. Det nuvarande timpriset för beställningar från IAF är 716 kronor per arbetstimme exklusive moms.

Om du inte hittar den statistik du söker på IAF:s webbplats kan du lämna en skriftlig förfrågan via e-post till: statistik@iaf.se

Beskriv kortfattat vilken statistik du är intresserad av – ange gärna exempelvis:

 • Hur centrala begrepp ska definieras (t.ex. arbetslös, ersättningstagare)
 • Vilken tidpunkt eller tidsperiod som ska studeras
 • Vilka jämförelser som ska göras (för att bedöma jämförbarhet med andra data)

En tydlig förfrågan underlättar för IAF att ta fram den statistik som efterfrågas. Tänk även på att geografiska eller andra uppdelningar och smala intervall för exempelvis ålders- och inkomstuppgifter ökar risken för att uppgifter om enskilda individer kan röjas. Detta kan försvåra utlämning med hänsyn till statistiksekretessen. 

 

Beställning av individdata

I vissa fall kan IAF även lämna ut individdata till forskning eller till andra myndigheter. De undantag från statistiksekretessen som möjliggör utlämning av individdata regleras i:

 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • Personuppgiftslagen (1998:204)
 • Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
 • Lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ansökan och sekretessprövning

Forskning på individnivå som avser känsliga uppgifter enligt 13 § PUL samt viss annan forskning som rör människor ska prövas av en etikprövningsnämnd. För mer information se lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. För att IAF ska lämna ut individdata krävs en skriftlig ansökan med utförd etikprövning där det framgår:

 • Att uppgifterna ska inhämtas från IAF
 • Eventuell samkörning med andra uppgifter
 • Ifall data ska begäras ut vid flera tillfällen

Varje utlämnande kräver en ny sekretessprövning och därmed ett nytt beslut.

Dokument med information om våra databaser: ASTAT och Underrättelsedatabasen

Individdata för andra myndigheter

Genom ett undantag från statistiksekretessen kan även registerdata lämnas ut till andra myndigheter. Den information som IAF behöver för att behandla en sådan förfrågan är densamma som vid beställning av individdata för forskning , exklusive forskningsetisk prövning.

 

Beställning av individdata från IAF:s databaser

För att IAF ska kunna fatta beslut om utlämnande av personuppgifter för forskning behöver följande information lämnas:

Kontaktinformation

 1. Projektnamn
 2. Forskningsprojektets huvudman/personuppgiftsansvarig (myndighet, högskola etc.)
 3. Forskningsprojektets beställare (chef, forskningsledare etc.)
 4. Forskningsprojektets kontaktperson (namn, adress, e-postadress, telefonnummer)
 5. Faktureringsadress och faktureringsuppgifter (fakturareferens)
 6. Om data beställts tidigare till projektet, ange IAF:s diarienummer

Projektinformation

 1. Projektbeskrivning. Underlaget till etikprövningen kan med fördel användas
 2. Detaljerad beskrivning av den information som ges till forskningspersonerna
 3. Uppgift om vilka som har tillgång till personuppgifterna i projektet och hur uppgifterna skyddas

Leveransinformation

 1. Statistikregister som beställningen avser
 2. Beskrivning av önskad information (variabler, mättidpunkt, urval etc.)
 3. Om delar av datainsamlingen sker i samarbete med annan aktör (exempelvis SCB eller Försäkringskassan) ange kontaktuppgifter till denna.
 4. Önskat filformat i leveransen (textfil, SPSS, Excel)
 5. Önskad leveranstidpunkt

Bilagor som bifogas beställningen
- Projektbeskrivning/underlag etikprövning
- Beslut av etisk nämnd

Uppgifterna skickas via e-post till: statistik@iaf.se
Om uppgifterna även skickas i pappersform använd följande adress:
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Analysenheten
Box 210
641 22 Katrineholm