Vision och värdegrund

För oss är det viktigt att tillämpa den statliga värdegrunden.

Vi har dessutom beslutat om egna värdeord som ska genomsyra allt vi gör:

Vår vision lyder:

Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

 

Vi arbetar för att arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillämpa lagar, förordningar och föreskrifter på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Vi strävar mot att uppfylla visionen genom tillsyn, uppföljning och att när det behövs verka för att förtydliga reglerna genom föreskrifter och genom överklaganden och yttranden i domstolarna.

Vi ska aktivt medverka till förbättringar hos dem vi granskar. Det kräver att vår verksamhet präglas av saklighet och objektivitet. Uppdragsgivarnas förtroende är en central utgångspunkt. Verksamheten bygger också på stort förtroende från dem vi har tillsyn över, det vill säga Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan.