Vanliga frågor

 1. Hur länge ska man behöva vänta på att få arbetslöshetsersättning?
  Det finns inga regler för arbetslöshetskassornas handläggningstider. IAF agerar i vårt tillsynsuppdrag för att de ska vara så korta som möjligt. Som arbetssökande kan du själv påverka tiden genom att så snabbt som möjligt skicka in de fullständiga handlingar som krävs. I Statistikdatabasen under rubriken Genomströmningstider kan du söka information om hur långa handläggningstider arbetslöshetskassorna har.


 2. Jag är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut om min ersättning. Vad ska jag göra?
  Du kan begära att arbetslöshetskassan omprövar beslutet. Om du är missnöjd även med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Det ska framgå av beslutet från arbetslöshetskassan hur du ska göra. IAF kan inte agera i ersättningsärenden.

 3. Varför måste jag skicka in så många intyg och papper till arbetslöshetskassan?
  Det är viktigt att du så snabbt som möjligt skickar in alla fullständiga handlingar som krävs för att arbetslöshetskassan ska kunna besluta om din ersättning. Om kassan inte får allt underlag måste den begära att du kompletterar ansökan och handläggningstiden förlängs.


 4. Jag har har arbetat eller studerat i ett annat EU-land och har frågor om min arbetslöshetsersättning. Vart ska jag vända mig?
  Du ska kontakta din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa ska du kontakta Alfa-kassan. Om du har frågor om att söka arbete utomlands kan du kontakta Arbetsförmedlingen.


 5. Var kan jag klaga på Arbetsförmedlingens handläggning?
  Vänd dig till Arbetsförmedlingen kundrelationer, kundrelationer@arbetsformedlingen.se.


 6. Vad ska jag göra om jag har fått fel information från Arbetsförmedlingen?
  Vänd dig till Arbetsförmedlingen kundrelationer, kundrelationer@arbetsformedlingen.se.

 7. Vad ska jag göra om jag har fått fel information från en arbetslöshetskassa?
  Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att ge dig felaktig information eller har handlagt ditt ärende felaktigt kan du begära skadestånd av staten. Först bör du dock begära omprövning och överklaga beslutet hos den som har fattat det.
  Om du vill begära skadestånd skriver du till IAF. För att vi ska kunna behandla ditt skadeståndsanspråk behöver vi en kort beskrivning av vad du anser att du har drabbats av och de omständigheter du åberopar för att styrka det, en tydlig begäran om skadestånd och ett preciserat belopp.

 8. Vart ska jag som är arbetsförmedlare vända mig om jag har frågor om arbetslöshetsförsäkringen?
  AF rådgivning svarar på frågor från arbetsförmedlare.