Statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser

Enligt lagen om arbetslöshetskassor ska en arbetslöshetskassa ha en styrelse med minst tre ledamöter samt suppleanter. En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant ska utgöras av statliga representanter. IAF har uppdraget att utse dessa statliga representanter i arbetslöshetskassornas styrelser.

Statens representant i en arbetslöshetskassa har samma ansvar för kassans förvaltning som övriga styrelseledamöter, men har som särskild uppgift att bevaka statens och det allmännas intressen.

Statens representant ska

  • bevaka att ärenden handläggs rättssäkert och effektivt i linje med gällande regler
  • se till att kassans styrelse och medarbetare känner till att kassan är en självständig juridisk person som har ålagts en myndighetsutövande funktion, med det ansvar och de krav på formalia, objektivitet och korrekt hantering som det innebär
  • bevaka att utfärdade föreskrifter följs och att informationen förs ut till kassans personal
  • anmäla missförhållanden han eller hon inte har lyckats få rättelse på genom det vanliga styrelsearbetet eller som av annan anledning bör komma till IAF:s kännedom

Vi anordnar sammankomster med statens representanter två gånger om året där aktuella frågor tas upp.