Klagomål i enskilda ärenden

Om du vill klaga på ett beslut ska du vända dig till den som har fattat beslutet.

Omprövning
Om du vill begära omprövning av ett beslut ska du vända dig till den som har fattat beslutet, t.ex. en arbetslöshetskassa eller Arbetsförmedlingen. Det ska stå på beslutet hur lång tid du har på dig för att begära omprövning.

Överklagan
Om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det nya beslutet, det vill säga omprövningsbeslutet, till förvaltningsrätt. Skicka överklagandet till den som har fattat omprövningsbeslutet, som i sin tur skickar det vidare till förvaltningsrätten efter att ha kontrollerat att det har kommit in i rätt tid. Det ska framgå av omprövningsbeslutet hur du ska göra om du vill överklaga och när överklagandet senast måste vara lämnat.

JO-anmälan
Om du i övrigt är missnöjd med hur ett ärende har handlagts kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO, Box 16327, 103 26 Stockholm (www.jo.se).