IAF:s mission

Missionen är vårt sätt att beskriva hur vi genomför våra uppgifter för att säkerställa att vi gör skillnad i verksamheten hos dem vi granskar.

Kvalitet
Våra analyser och förslag är väl underbyggda. Vi använder lämpliga metoder. Kopplingen mellan frågeställningar, empiri, analys, slutsatser och eventuella förslag är tydlig.

Användbarhet
Vi prioriterar rätt områden, väger alternativa lösningar mot varandra och levererar vid rätt tidpunkt. Våra produkter bidrar till att förbättra tillsynsobjektens verksamhet.

Relevans
Vi identifierar rätt frågor inom ramen för vårt uppdrag och svarar på dem.

Tydlighet
Vi gör tydliga avgränsningar och ger konkreta förslag så långt underlaget håller. Vi skriver lättlästa rapporter.

Effektivitet
Vi har fokus på effektivitet och uppmärksammar särskilt värdet av våra insatser i förhållande till kostnader.