Utvecklad intern kontroll och väl fungerande styrelsearbete

Landets arbetslöshetskassor har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det proaktiva arbetet med att minska risken för felaktiga utbetalningar har förbättrats. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete och arbete kring intern styrning och kontroll.

Peter Ekborg, generaldirektör för IAF- Det är styrelserna som ska se till att det finns förutsättningar och metoder som bidrar till att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och effektiv. Ansvaret hos arbetslöshetskassornas styrelser är av stor betydelse för internkontrollen, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för IAF.

Intern kontroll motverkar felaktiga utbetalningar

I granskningen om arbetslöshetskassornas interna kontrollarbete kan IAF konstatera att arbetslöshetskassorna jämfört med tidigare i större utsträckning identifierar potentiella risker som kan leda till felaktiga utbetalningar. Flera arbetslöshetskassor har dessutom internkontrollplaner.

IAF anser därför att det ska finnas en strukturerad process för detta arbete där systematiska riskanalyser, kontroller och uppföljning ingår som viktiga inslag. Detta bör samspela med arbetslöshetskassornas övriga styrprocesser för att arbetet ska bli effektivt och rättssäkert.

- Arbetslöshetskassorna har kommit olika långt i arbetet och det finns fortfarande anledning att vidareutveckla arbetet och stärka styrningen av den interna styrningen och kontrollen, fortsätter Peter Ekborg.

Väl fungerande styrelsearbete

– Rapporten om arbetslöshetskassornas styrelsearbete redovisar att styrelsearbetet överlag fungerar väl, säger Peter Ekborg.

Även om det inte framkommit att man brutit mot några av bestämmelserna om vad som krävs för att få vara styrelseledamot i en arbetslöshetskassas styrelse så anser IAF man bör ha en rutin som garanterar att man iakttar alla bestämmelser när man tillsätter styrelseledamöter.

Sent inkomna styrelseprotokoll

De brister som finns i styrelsearbetet handlar om att vissa styrelser inte skickar in styrelseprotokoll till IAF i tid. Enligt regelverket ska protokollet lämnas in till IAF inom en månad från det aktuella styrelsesammanträdet. Syftet med att skicka in protokollet är att IAF ska granska och vidta åtgärder om styrelsen fattat beslut som strider mot regelverket.

Riktlinjer för statens representant

I arbetslöshetskassornas styrelser finns en representant för staten som utses av IAF. Statens representant har bland annat till uppgift bevaka statens intressen.

- Rapporten redovisar att det finns olikheter kring förutsättningarna för statens representant i de olika arbetslöshetskassornas styrelse. Därför ska vi på IAF vidareutveckla riktlinjerna för statens representant i arbetslöshetskassornas styrelser, avslutar Peter Ekborg.