Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

IAF:s regelsamling: IAF:s regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Publiceringsdatum 2018-03-01

Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program regleras i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som lämnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program - med undantag för programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända - och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning oavsett ålder, och till den som fyllt 25 år men inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

Till den som är mellan 18 och 24 år och som inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning lämnas istället utvecklingsersättning.

Till den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) lämnas etableringsersättning.

Arbetsmarknadspolitiska program regleras i förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin (JOB), förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (UGA) och i förordning om (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om att anvisa någon till ett arbetsmarknadspolitiskt program av viss omfattning och längd, och det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Bestämmelserna om aktivitetsstöd är på olika sätt samordnad med bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring. Dagar med aktivitetsstöd jämställs med dagar med arbetslöshetsersättning när det gäller den procentsats som ersättning ska lämnas med och vid nedtrappning av ersättning över tid. På samma sätt jämställs dagarna när det gäller antalet förbrukade dagar och ersättningsperiodens längd.

Den 1 mars 2015 infördes ett system med åtgärder – sanktioner – inom aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen, i syfte att harmonisera med villkoren inom arbetslöshetsförsäkringen.

Den 1 januari 2018 infördes en gemensam förordning om ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – som ersatte tidigare aktivitetsstödförordning och förordning om ersättningen för vissa nyanlända. Den nya förordningen omfattar således både aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen och innehåller ett gemensamt åtgärdssystem för både nyanlända och övriga programdeltagare. Åtgärdssystemet innebär att den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som missköter sitt arbetssökande ska varnas eller stängas av från rätten till ersättning, och att den som förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet ska stängas av från rätten till ersättning.

Förordning

 

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

 

Bestämmelserna om sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning finns i 6 och 7 kapitlen i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Bestämmelsen om Arbetsförmedlingens uppgiftsskyldighet till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen finns i 9 kap 2 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser och motsvarande bestämmelse för Försäkringskassan finns i 9 kap 5 §.

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Föreskrift

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:5) om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten 

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 12 kap. 3 § andra stycket förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Författningen innehåller föreskrifter om godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten  enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Föreskrifterna avser programdeltagare som deltar i arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser som ger rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt samma förordning.

Föreskrift IAFFS 2017:5

 

Förarbete

 

Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

 

Den 1 mars 2015 trädde ett system med uppföljningsåtgärder för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i kraft. Åtgärderna innebar en harmonisering av aktivitetsstödet med uppföljningsåtgärderna inom arbetslöshetsförsäkringen.

Systemet med åtgärder – sanktioner – inom aktivitetsstödet byggde till viss del på förslag i Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Överväganden och förslag på åtgärder finns i fjärde avsnittet.

Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

  

Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

 

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt gemensamt system med åtgärder – sanktioner – för nyanlända och övriga programdeltagare ikraft. Systemet med ett gemensamt åtgärdssystem för alla programdeltagare bygger bl.a. på förslag i Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Övervägande och förslag om ett gemensamt åtgärdssystem finns i fjärde avsnittet.

Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet