Internationella bestämmelser, senaste ändringar

Här presenteras de senaste ändringarna i IAF:s regelsamling Internationella bestämmelser.

Innehåll Publiceringsdatum
 • Kapitel 5 - Artikel 61 – Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning 01 apr 2017 Skriv ut

  2017-04-01
  Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående en 64-årig gränsarbetares rätt till medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa, Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2014, mål nr 4799-14.

  2013-04-01
  Uppdateringar under fliken rättspraxis, bland annat tagit bort C-62/91 Gray.

  2013-01-01
  Uppdateringar under fliken övrigt. Tagit bort IAF informerar 1/2009 och justerat texten under rubriken tillämpningsregler.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2012-01-01
  Nytt rättsfall angående tidpunkten för beräkning av ramtid vid sammanläggning av perioder efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Jönköpings dom, mål nr 2651-10. 

  2010-05-01
  2 § IAFFS 2005:6 om rätt till inträde i en svensk arbetslöshetskassa utan att först ha arbetat i Sverige har ersatts av 2 § IAFFS 2010:3.

  För gränsarbetare och oäkta gränsarbetare som vid hel arbetslöshet anmäler sig hos Arbetsförmedlingen i bosättningslandet redovisas anställnings- och försäkringshistorik i SED U017. 

 • Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning 15 maj 2017 Skriv ut

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet, IAFFS 2016:4. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:2, upphör därmed att gälla.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om övergång mellan stater, IAFFS 2015:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:7, upphör därmed att gälla.

  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen, IAFFS 2015:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:4, upphör därmed att gälla.

  2015-01-01
  Ny föreskrift om övergång mellan stater, IAFFS 2014:7. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2005:6, upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1, upphör därmed att gälla.

  2014-08-01
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, IAFFS 2014:4.

  2014-07-01
  IAFFS 2009:4 har upphört att gälla från utgången av juni månad. Förordning (2014:396).

  2013-05-15
  Under fliken förordning redogörs det för en ny bestämmelse i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Under fliken övrigt har informationen om periodens längd uppdaterats med anledning av den nya förordningsbestämmelsen.    

  2013-04-01
  Under fliken rättspraxis har ett nytt rättsfall rörande fristen för återvändande lagts till, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 16 juni 2006, mål nr 2959-05.                                                                                         

  2013-01-01
  Under fliken övrigt har ett nytt stycke om IAF:s informationsskyldighet lagts till.

  2012-06-28
  Under fliken övrigt har stycket om periodens längd uppdaterats avseende återupptagande av period med export av arbetslöshetsersättning. Dessutom har ett stycke om vilka länder som omfattas av respektive tillämpar förordningarna (EG) nr 883/2004 och 987/2009 lagts till. Detta stycke ersätter det tidigare om personer som inte omfattas av förordningarna. Ändring i 9 kap 1 § IAFFS 2009:1 angående kassakort, IAFFS 2011:4. Ändring i 8 § IAFFS 2005:7 angående arbetssökande från annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen ersättning, IAFFS 2010:5.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  Nya rättsfall angående tidsfristen för ansökan om förlängning av intyg U2, Förvaltningsrätten i Linköpings dom, mål nr 177-12 och 8306-11.

  Under fliken övrigt finns en ny text om att IAF endast godkänner utresa till ett land per sökandeperiod med intyg U2.

  2012-01-01
  1 § IAFFS 2005:6 om utbetalning i Sverige för utresande med intyg E 303 har ersatts av 1 § IAFFS 2010:3.

  Tagit bort tredjelandsmedborgare under avsnittet om personer som inte omfattas av EU-förordningarna.

 • Kapitel 6 - Artikel 62 – Beräkning av förmåner 03 okt 2016 Skriv ut

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1, upphör därmed att gälla.

  2014-07-01
  Under fliken förordning nr 987/2009 har artikel 7 lagts till. Under fliken övrigt har texten om de provisoriska besluten enligt artikel 7 justerats.

  2013-01-01
  Tagit bort AMS-meddelande 24/1994 eftersom senare rättspraxis ger vägledning om rätten att fortsätta på en pågående ersättningsperiod efter arbete i ett annat land.

  2012-10-01
  Uppdatering av rättsfall angående rätten att fortsätta på en pågående ersättningsperiod efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2959-05 och 1738-09. 

  2012-06-28
  Ändring i artikel 54.2 i förordning nr 987/2009 angående att institutionen i arbetslandet ska lämna inkomstuppgifter till institutionen i bosättningslandet, förordning nr 465/2012. Ändring i 6 kap 4 § IAFFS 2009:1 angående preliminärt beräknad dagpenning, IAFFS 2011:4.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  Nytt rättsfall angående beräkning av dagpenningens storlek, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7015-10.

  2011-04-04
  6 kap. 4 § IAFFS 2009:1 om preliminärt beräknad dagpenning för företagare har ersatts av 6 kap. 4 § IAFFS 2010:6.

 • Kapitel 9 - Artikel 65 – Arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än i den behöriga staten 01 aug 2016 Skriv ut

  2016-08-01
  2 § IAFFS 2015:1 är ändrad genom IAFFS 2016:2 om övergång mellan stater.

  2015-04-01
  Mål C-655/13 Mertens har lagts till under fliken rättspraxis.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om övergång mellan stater, IAFFS 2015:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:7, upphör därmed att gälla.

  2015-01-01
  Ny föreskrift om övergång mellan stater, IAFFS 2014:7. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2005:6, upphör därmed att gälla.

  2013-07-01
  Fliken rättspraxis har uppdaterats genom att målet C-1/85 Miethe har tagits bort och ersatts av C-443/11 Jeltes m.fl.

  2013-04-01
  Uppdateringar under fliken rättspraxis, bland annat tagit bort C-216/89 Reibold.

  2012-06-28
  Ny artikel 65a i förordning nr 883/2004 angående helt arbetslösa gränsarbetare med egen verksamhet. Även ändring i artikel 56 i förordning nr 987/2009, förordning nr 465/2012. Ny text under fliken övrigt med anledning av detta.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2011-04-04
  2 § IAFFS 2005:6 om ersättning i bosättningsstaten eller ursprungsstaten har ersatts av 2 § IAFFS 2010:3.

  Ändringar av SED nummer under avsnittet om tillämpningsregler.

   

 • Kapitel 10 - Artikel 70 – Återbetalning av arbetslöshetsförmåner mellan medlemsstater 01 maj 2014 Skriv ut

  2014-05-01
  Två nya flikar har lagts till. Under fliken ”Förordning nr 883/2004” har delar av artikel 65 förts in. Under fliken ”Nordiska konventionen om social trygghet” har artikel 15 och 18 förts in.

  2012-06-28
  Under fliken övrigt har ett stycke om den administrativa kommissionens beslut nr U4 lagts till.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2011-04-04
  Ändringar av SED nummer under fliken Övrigt.

 • Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater 01 maj 2014 Skriv ut

  2014-05-01
  Uppdateringar enligt nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012, SFS 2013:134. Artikel 15 har förts in och uppdateringar till de nya lydelserna har gjorts.

  2012-06-28
  I fliken om EU-ländernas avtal med Schweiz är texten uppdaterad med anledning av att Schweiz har börjat tillämpa förordning nr 883/2004 och förordning nr 987/2009.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2012-01-01
  Den nya nordiska konventionen med administrativt avtal väntas träda i kraft tidigast under 2011.

 • Kapitel 1 - Regelverket 18 jan 2016 Skriv ut

  2014-05-01
  ”Nordisk konvention den 18 augusti 2003 om social trygghet”, SFS 2004:114, är borttagen och ersatt av ”Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012”, SFS 2013:134.

  2014-04-01
  I fliken övrigt har ön Mayotte lagts till under rubriken EU:s medlemsländer.

  2013-07-01
  I fliken övrigt har EU:s medlemsländer uppdaterats eftersom Kroatien blev ny medlem i EU från och med den 1 juli 2013.

  2012-06-28
  I fliken övrigt har texten uppdaterats med anledning av att EES-länderna och Schweiz har börjat tillämpa förordning nr 883/2004 och förordning nr 987/2009.

  2012-04-02
  En  inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2012-01-01
  I fliken övrigt har text under rubriken särskilda omständigheter att beakta från den 1 maj 2010 uppdaterats.

  2011-04-04
  Ny EU-förordning nr 1231/2010 om utvidgning av förordning nr 883/2004 och nr 987/2009 till att gälla tredjelandsmedborgare. Förordningen gäller från och med den 1 januari 2011.

  Ändrad personkrets för förordning nr 883/2004 och nr 987/2009 med anledning av förordning nr 1231/2010.

  Nytt rättsfall angående rätt till medlemskap i en arbetslöshetskassa vid anställning hos GWP, Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 11764-10.

  En ny nordisk konvention om social trygghet är klar tidigast under år 2011.

  EESSI-systemet förväntas tas i bruk den 1 maj 2012

 • Kapitel 11 - Återkrav av förmåner som har betalats ut felaktigt: avräkning och indrivning 01 okt 2012 Skriv ut

  2012-10-01
  Tagit bort artiklar och text som handlar om Kronofogdemyndighetens arbete angående indrivning.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

 • Kapitel 7 - Artikel 63 – Undantag från regeln om bosättning 28 jun 2012 Skriv ut

  2012-06-28
  Ändring i artikel 63 förordning nr 883/2004 med anledning av den nya artikeln 65a i samma förordning, förordning nr 465/2012.

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till.

 • Kapitel 4 - Samarbete och informationsutbyte mellan institutionerna 18 jan 2016 Skriv ut

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

  2012-01-01
  I fliken övrigt har text under rubrikerna EESSI och Master Directory, portabla dokument (har ersatts med intyg) samt övergångsperioden uppdaterats.

  2011-04-04
  Ny förteckning i bilaga 2 över SED.

  EESSI förväntas tas i bruk den 1 maj 2012, varför särskilda rutiner för informationsutbyte gäller till och med detta datum.

   

 • Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning 02 apr 2012 Skriv ut

  2012-04-02
  En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.