Försäkringsbestämmelser, senaste ändringar

Här presenteras de senaste ändringarna i IAF:s regelsamling Försäkringsbestämmelser.

Innehåll Publiceringsdatum
 • Avsnitt 8 - Företagare 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 september 2017 i mål nr 6860-16 6861-16.

  2017-10-01
  Nytt rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål nr 4417-16.

  2017-01-01
  Nytt rättsfall angående att en sökande kan anses som arbetslös företagare trots att företaget har en öppen hemsida. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 2 oktober 2015 i mål nr 739-15.

  2016-10-03 Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående en sökande som överlåtit sin andel i ett bolag, Kammarrätten i Jönköpings dom den 8 mars 2016 i mål nr 3197-14. Ny hänvisning till rättsfall, Kammarrätten i Stockholms dom den 31 januari 2014 i mål nr 7011-12.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående företagarbegreppet. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 juni 2015 i mål nr 3927-14.

  2015-10-01
  Ny hänvisning till rättsfall angående underlaget för företagares dagsförtjänst. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 november 2014 i mål nr 860-14. Överklagat till HFD. Ej PT.

  2015-07-01
  Nytt rättsfall angående fråga om sökanden var att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska göras. Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 februari 2015 i mål nr 4773-14.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående att en sökande som överlåtit sina aktier i bolag ska anses vara företagare tills avregistrering som VD sker. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 december 2014 i mål nr 4917-14.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående underlaget för företagares dagsförtjänst. Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 oktober 2014 i mål nr 174-14.

  2015-01-01
  Nytt rättsfall angående att definitionen av företagare även omfattar näringsverksamhet som sökande bedriver indirekt genom aktiebolag eller annan juridisk person. Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 6679-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående en sökande som överlåtit sin andel i ett bolag, Kammarrättens i Sundsvalls dom den 16 juni 2014 i mål nr 3283-13.

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående undantag från huvudregeln att näringsverksamhet och deltidsanställning ska ha bedrivits parallellt under minst sex månader inom ramtiden, Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 20 mars 2014 i mål nr 34-13.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående frågan om den enskilde var att se som företagare eller företagare med kombinerad anställning, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 december 2013 i mål nr 3012-12.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående när en enskild kan anses ha visat att denne upphört med verksamheten. Kammarrätten i Stockholm mål nr 3505-13.

  2012-01-01
  Ny lydelse av 37 § ALF angående att en företagares dagsförtjänst ska grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt, SFS 2011:1384. Redaktionella ändringar i 6 kap 1-4 §§ och 11 kap 1-2 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-05-02
  Ny lydelse i 5 e § ALFFo, SFS 2011:277.

  2011-04-04
  Nytt rättsfall angående frågan om osjälvständig eller självständig uppdragstagare, Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2010, mål nr 3059-09.

  2011-01-31
  Det har införts nya bestämmelser i 6-6 c §§ ALFFo om tillfälliga avbrott för yrkesfiskare, SFS 2010:2023. Föreskriften IAFFS 2009:5 om medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa upphörde att gälla vid utgången av januari månad 2011, IAFFS 2010:9.

  2011-01-03
  Ändring i 36 § ALF angående bemyndigandet att meddela föreskrifter, SFS 2010:2032.

  2010-12-27
  En ny 5 c § paragraf har införts som reglerar när en företagare som upphört med sin verksamhet ska anses vara arbetslös när han eller hon hyr ut lokal eller arrenderar ut mark. De tidigare 5 c och 5 d §§ betecknas istället 5 d och 5 e §§. Även ändringar i IAFFS 2009:1.

 • Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m. 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3613-15

  2017-08-01
  Ny föreskrift IAFFS 2017:2 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen. IAFFS 2016:4 upphör därmed att gälla. 

  2017-04-01
  Nytt rättsfall om elitidrottare, hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 24 februari 2017 i mål nr 5125-15.

  2016-10-03
  Ny föreskrift IAFFS 2016:3 om arbetslöshetsförsäkring. IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla. 

  2016-10-03
  Ny föreskrift IAFFS 2016:4 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet. IAFFS 2015:2 upphör därmed att gälla. 

  2016-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2015:6 om ändring i IAFFS 2015:2 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. IAFFS 2015:6 gäller till utgången av januari månad 2017.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen, IAFFS 2015:2. En ny 3 § har införts som gäller anmälan per telefon vid tillfälliga fiskestopp. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:4 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående att stå till arbetsmarknadens förfogande, Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 november 2013 i mål nr 51-13.

  2014-08-01
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, IAFFS 2014:4.

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående ordnad barntillsyn, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 2 april 2014 i mål nr 3319-13.

  IAFFS 2009:4 har upphört att gälla från utgången av juni månad, förordning 2014:396.

  2013-09-01
  Ändring av 9 § och införande av två nya bestämmelser 9 a samt 11 §§ i ALF, SFS 2013:152.

  2013-03-01
  AMSFS 2005:4 angående handläggning av arbetsförmedlingsärenden upphävs genom AFFS 2013:1.

  2012-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3, upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående 9 § ALF, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7036-11. Även hänvisning till Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7348-11.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 1, 3, 3a, 3b, 4, 6-8 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-02-14
  Ändring i IAFFS 2009:4, en ny § 2 a har tillkommit.

  2010-12-01
  Ändring av 6 § Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

  2011-01-01
  Avsnitt 2, rättsfall, elitidrottare. Hänvisning till ny dom från Regeringsrätten (målnr 5523-09).

   

 • Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Uppdatering 25 § ALF

  2017-10-01
  Nytt rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 juni 2017 i mål nr 4736-16. RÅ 2009 ref.105, mål nr 2445-06 har därmed tagits bort.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2015-09-07
  Ändring i 3 och 4 §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående vilka utbetalningar som utgör en månadsinkomst som kan beaktas enligt 25 a § ALF, mål nr Kammarrätten i Stockholm dom, mål nr 2470-13

  2013-05-01
  Den 1 maj 2013 upphör 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§ samt rubriken närmast före 19 d§ i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet. SFS 2013:137

  2012-07-01
  Ändring i 26 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 4 kap 6 § och 5 kap 1-5 §§ IAFFS 2009:1, 2011:4.

  2011-01-31
  Ny lydelse i 23 b § ALF, SFS 2010:2030.

  2011-01-01
  I 23 b § ALF har en ändring av socialförsäkringsförmånerna skett. I IAFFS 2009:1 har 4 kap 5 § upphört att gälla. En kammarrättsdom som behandlar 30 § ALF har införts.

 • Avsnitt 10 - Bisyssla 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Uppdatering grundbelopp och exempel.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  Nya rättsfall angående bisyssla. Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 april 2016 i mål nr 963-15 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 8 juni 2016 i mål nr 183-16.

  2015-07-01
  Nytt rättsfall angående utökad sysselsättningsgrad vilket innebar att bisysslan hade utvidgats. Kammarrätten i Jönköpings dom den 11 februari 2015 i mål nr 2732-2733-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 8 kap 1 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-01-01
  Ändringar i 8 kap 1-2 §§ IAFFS 2009:1 om bisyssla.

 • Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Uppdatering 24, 24 a §§ ALFFo.

  2017-05-15
  Ändring i 21 § och 25 a § ALFFo, SFS 2017:4.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående niomånadersfristen och synnerliga skäl, HFD:s dom den 26 maj 2015 i mål nr 8285-13.

  2015-07-01
  Beslut från JO den 5 maj 2015 om bristande beslutsmotivering, dnr 6945-2013.

  Nytt rättsfall angående niomånadersfristen och synnerliga skäl, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 18 mars 2015 i mål nr 2375-14.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Ändring i 21 § ALFFo, SFS 2014:1045.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa, IAFFS 2014:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2011:3 upphör därmed att gälla.

  2014-03-01
  Ändring i 21 § ALFFo, SFS 2014:46.

  2013-09-01
  Ändring i 47 och 47 b-c §§  ALF, SFS 2013:152. Samt ändring i 20, 21, 25 a och 30 §§ ALFFo, SFS 2013:680.

  2013-07-01
  Kammarrätten i Göteborgs beslut den 13 oktober 2011 i mål nr 4544-10.

  2012-07-01
  Beslut från JO den 14 maj 2012 angående arbetslöshetskassans sätt att innehålla ersättning, dnr 2367-2011.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 3-5 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4
  Rättelse i 4 § IAFFS 2011:3.

  2011-07-01
  Ny föreskrift ( IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av handlingar ersätter (IAFFS 2009:3).

  Nytt rättsfall angående avvisning av för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning (47 a § ALF), Kammarrätten i Sundsvalls dom, målnr 2339-10. 

  Ändring i förordningen 1997:835, ny 24a §.

  2011-04-04
  Ändring av föreskriften IAFFS 2009:1.Nya §§ 4 och 5.

  2011-01-31
  Föreskriften (IAFFS 2009:5) har upphört att gälla från utgången av januari månad 2011. (IAFFS 2010:9).

  Ändring av 20 § Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

  2011-01-01
  Rättspraxis: JO-beslut angående felaktig tillämpning av 47§ ALF.

 • Avsnitt 4 - Arbetsvillkor 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ändring i 16, 16 c §§ ALF

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nya rättsfall angående avgångsvederlag och outplacementprogram. Kammarrätten i Stockholms dom den 11 april 2016 i mål nr 8312-15 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 11 april 2016 i mål nr 571-15.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående styrkt sjukdom, Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 april 2015 i mål nr 7412-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-01-01
  Ändringar i 13, 15 a och 17 a §§ ALF samt ny paragraf 16 d §. SFS 2013:958.

  Nytt rättsfall angående bestämmande av ramtid, Kammarrätten i Stockholm mål nr 767-13. Två nya rättsfall angående avgångsvederlag, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 8994-12 och mål nr 3438-13.

  2013-02-01
  Ändringar i 12, 15, 17 a §§ ALF samt 3 a, 7 a, 15 d och 33 a §§ vilka upphör att gälla. Se övergångsbestämmelser. SFS 2009:1597.

  2012-10-01
  Nya rättsfall angående beräkningen av avgångsvederlag, Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 6868-11 och 3970-11. Nytt rättsfall angående arvoderat uppdrag, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 3573-11.

  2012-07-01
  Ändring i 14 § ALF genom att hänvisningen till förordningarna har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Ny lydelse av 2 kap 8 § IAFFS 2009:1 angående arbete i länder utanför EU och EES-området samt Schweiz. Ny lydelse av 2 kap 11 § och nya bestämmelser i 11 a-b och 13 §§ IAFFS 2009:1 angående avgångsvederlag. Dessutom redaktionella ändringar i 2 kap 2-10 och 12 §§ samma föreskrift, IAFFS 2011:4. 

  Nytt rättsfall angående tidpunkten för beräkning av ramtid vid sammanläggning av perioder efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Jönköpings dom, mål nr 2651-10.

  2011-04-04
  Lagt till uttalande i prop 2010/11:1 angående ramtidens bestämmande. Nya rättsfall angående beräkningen av avgångsvederlag, Kammarrätten i Göteborgs dom, mål nr 1081-10 och Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 4949-10. Tagit bort Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7299-04 med hänsyn till senare rättspraxis. Tagit bort RÅ 2002 ref 47 och Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 452-02 med hänsyn till ny lagtext i 15 a § tredje stycket ALF.

  2011-01-31
  Ändring av lydelser och nya bestämmelser angående ramtid och överhoppningsbar tid i 15 a - 18 §§ ALF, SFS 2010:2030. Föreskriften IAFFS 2009:5 om medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa upphörde att gälla vid utgången av januari månad 2011, IAFFS 2010:9.

  2011-01-01
  I 13 a, 16 och 17 §§ har lagen (1962:381) om allmän försäkring bytts ut till socialförsäkringsbalken.

 • Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ändring i 10 § ALF

  2015-01-01
  Nytt rättsfall angående frågan om avslutade studier, Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 oktober 2014 i mål nr 7012-13.

  2014-10-01
  Ny lydelse av 14–16 och 19 §§ ALFFo  angående ersättning under utbildning och permittering, SFS 2014:1045.
  12 och 17 §§ i ALFFo angående ersättning under utbildning har upphört att gälla, SFS 2014:1045

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående deltidsstudier-förhinder?, Kammarrätten i Göteborgs dom den 27 januari 2014 i mål nr 6201-13.
  Nytt rättsfall angående begreppet bedrivit heltidsstudier, Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 mars 2014 i mål nr 3639-13.

  2014-01-21
  Ny bestämmelse i 13 § ALFFo om ersättning vid korttidsarbete, SFS 2013:1178.

  2014-01-01
  Ändring av 10 § ALF, SFS 2013:958.

  2013-09-01
  Ändring av 10 § ALF, SFS 2013:152.

  2013-07-01
  Nytt rättsfall angående studier, Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 5054-12
  Nytt rättsfall angående studier, Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 5291-11.

  2011-01-31
  Ny lydelse av 10 § ALF

  2011-01-01
  Kammarrätten i Göteborgs dom, målnr 6476-08, borttagen med hänsyn till ny text fr o m den 31 maj 2010 i 17 § ALFFo. 

 • Avsnitt 13 - Frånkännande 01 jul 2017 Skriv ut

  2017-07-01
  Högsta förvaltningsrättens dom den 1 juni 2017 i mål nr 1477-16.

  2016-04-01
  Nytt rättsfall Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15 november 2015 i mål nr 52-15

  2015-03-01
  Ändring av 25 a § ALFFO p 11 och 14 (SFS 2015:8)

  2013-10-01
  Redaktionella ändringar under flikarna rättspraxis och förarbeten

  2013-09-01
  Uppdateringar med lag (2013.152), förordning (2013:680) 


  Redaktionell ändring i 25 a  § p12 i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Texten under rubriken förarbeten har delvis ersatts med ny text med hänsyn till nya förarbeten. (Prop 2012/13:12 s 95)

  Under rubriken övrigt har styckena "innehållande av ersättning",  "anmälan till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen" samt "antal frånkända dagar" tagits bort.

  I övrigt redaktionella ändringar under denna rubrik.

 • Avsnitt 12 - Varning och avstängning 01 jul 2017 Skriv ut

  2017-07-01
  Nytt rättsfall angående godtagbart skäl för att inte lämna in aktivitetsrapport. Förvaltningsrätten i Faluns dom den 28 mars 2017 i mål nr 26515-16.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2016-10-03
  Ett nya rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den maj 2016 i mål nr 10111-15.

  2016-07-01
  Två nya rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent. Förvaltningsrättens i Stockholms dom den 28 december 2015 i mål nr 20584-15 och dom den 22 december 2015 i mål nr 21137-15.

  2016-04-01
  Nytt rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent, Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 december 2015 i mål nr 20578–15.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent, Kammarrätten i Stockholms dom den 28 maj 2015 i mål nr 7992-14.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2014:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2012:1 upphör därmed att gälla.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående frågan om aktivt arbetssökande samt eftergift, Kammarrätten i Stockholms dom den 20 november 2013 i mål nr 872-13.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående om den enskilde gjort konstruktiva försök att komma tillrätta med problemen innan denna sa upp sig. Kammarrätten i Göteborg mål nr 9178-12.

  2013-09-01
  Ändring av 43-43b §§ samt 44 a och 45 §§ ALF, SFS 2013:152. Samt ändring av 19 c och 25 a §§ i ALFFo, SFS 2013:680.

  2012-07-01
  Ändring i 46 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3, upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående deltidsbegränsning, Högsta Förvaltningsdomstolens dom, i mål nr 7388-10.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 1 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4

  Nytt rättsfall, Kammarrätten i Göteborgs dom, målnr 5851-09

 • Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet 15 maj 2017 Skriv ut

  2017-05-15
  Ny 7 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, SFS 2017:4.

  2017-03-09
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 mars 2017 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 173 kr.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående redovisning på kassakort av arbetspass som sträcker sig över två dygn. Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 17 december 2014 i mål nr 4257-13.

  2015-01-01
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 januari 2015 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 165 kr.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2013-01-01
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 januari 2013 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 158 kr.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 7 kap 1-2 §§ och 5-6 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Ett rättsfall från Regeringsrätten angående rätten till halv arbetslöshetsersättning för en sökande som samtidigt var föräldraledig från en halvtidsanställning har förts in, RÅ 2010 ref. 87.

  2011-01-31
  Ny lydelse i 7 § ALFFo, SFS 2010:2023.

 • Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. 03 okt 2016 Skriv ut

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående samordning av pension samt eftergift av återkrävt belopp, Kammarrätten i Stockholms dom den 14 oktober 2013 i mål nr 6651-12.

  2013-02-01
  33 a § upphör att gälla den 1 februari 2013.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 5 kap 5 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Nytt rättsfall angående samordning av arbetslöshetsersättning och ålderspension efter att ålderspensionen har återkallats, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3384-10. Tagit bort Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 1115-07.

   2011-01-01
  Ändringar i 5, 19 g och 19 h §§ med anledning av att lagen (1962:381) om allmän försäkring har bytts ut till socialförsäkringsbalken. Regeringsrättens dom angående samordning av ersättning och ålderspension har införts, mål nr 44-07.

 • Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod 03 okt 2016 Skriv ut

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall om att beslut gått sökande emot trots högsta möjliga dagpenning., Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2016 i mål nr 3905-15. 

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående avbrott i arbetslöshet under avstängningstiden, Kammarrätten i Stockholms dom den 25 juni 2014 i mål nr 3538-13. 

  2012-10-01
  Uppdatering av rättsfall angående rätten att fortsätta på en pågående ersättningsperiod efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2959-05 och 1738-09. 

  2012-07-01
  Ändring i 22 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 3 kap 1-3 §§ och 11 kap 4-5 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Ett rättsfall från Regeringsrätten angående rätten till halv arbetslöshetsersättning för en sökande som samtidigt var föräldraledig från en halvtidsanställning har förts in, RÅ 2010 ref. 87.

  2011-01-31
  Redaktionella ändringar i andra stycket i 23 § ALF, SFS 2010:2030.

  2011-01-01
   I 20 § har lagen (1962:381) om allmän försäkring bytts ut till socialförsäkringsbalken.

 • Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m. 03 okt 2016 Skriv ut

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2013-10-01
  Redaktionella ändringar i text under övrigt.

  2013-02-01
  Ändringar i 12, 15, 17 a §§ ALF samt 3 a, 7 a, 15 d och 33 a §§ ALF, vilka upphör att gälla. Se övergångsbestämmelser, SFS 2009:1597.

  2012-04-02
  Nytt rättsfall angående sammanhängande medlemskap efter utträde på grund av bristande betalning, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7455-10.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 8 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4

  2011-04-01
  Ny lydelse 3 a § ALF fr o m den 1 april 2011

 • Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet 01 apr 2016 Skriv ut

  2016-04-01
  Nytt rättsfall. Fråga om när rätten att få studera med bibehållen arbetslöshetsersättning upphör och om grund för återbetalningsskyldighet föreligger.

  2014-06-17
  Uppdatering av information om delgivning.

  2014-03-12
  Ny föreskrift  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2014:1, har ersatt föreskriften Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2012:2.

  2013-01-01
  Ny föreskrift, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2012:2, har ersatt föreskriften Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2010:8. Med anledning av detta har paragrafnumreringen samt vissa övergångsbestämmelser ändrats under avsnittet Föreskrift. Nytt rättsfall angående eftergift, Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 24079-11. 

  2012-01-01
  I avsnittet har införts ett rättsfall som behandlar frågan om bevisbördans placering vid återkrav.

  2011-01-01
  I avsnittet har införts ett nytt rättsfall som behandlar frågan om proportionalitetsprincipen kan läggas till grund för eftergift av återkrav.

   

   

 • Avsnitt 11 - Lämpligt arbete 01 mar 2015 Skriv ut

  2015-03-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2014:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2012:1 upphör därmed att gälla.

  2013-09-01
  Bestämmelsen i 11 § flyttar till 44 §, SFS 2013:152. Samt ändring av 26 § ALFFo, SFS 2013:680.

  2012-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3 upphör därmed att gälla.

 • Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande 01 okt 2013 Skriv ut

  2013-10-01
  Redaktionell ändring under rubriken rättspraxis

  2013-09-01
  Avsnittet byter nr till 15

  2013-07-01
  Ny forumregel i 49 §
  Språklig ändring i 60 §.Andra stycket tagits bort

  2012-07-01
  Ändring i 49 § ALF genom att andra stycket har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Ett nytt rättsfall har införts som klargör att det inte ankommer på arbetslöshetskassan att göra något annat än att pröva om överklagandet kommit in i rätt tid.

  2011-01-01
  I 59 § ALF har Regeringsrätten ändrats till Högsta förvaltningsdomstolen. 

 • Avsnitt 16 - Rätt att innehålla ersättning i vissa fall 01 sep 2013 Skriv ut

  2013-09-01
  Bestämmelsen i 70 § flyttar till 66 § samt några ändringar i den nya bestämmelsen, SFS 2013:152. 

 • Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner 01 sep 2013 Skriv ut

  2013-09-01
  Ändring av rubrik i ALF ang. särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.

  I 69 § har Lag (1962:381) om allmän försäkring samt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ersatts av socialförsäkringsbalken (2010:110).