Försäkringsbestämmelser, senaste ändringar

Här presenteras de senaste ändringarna i IAF:s regelsamling Försäkringsbestämmelser.

Innehåll Publiceringsdatum
 • Avsnitt 13 - Frånkännande 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 46 b §  

  2017-07-01
  Högsta förvaltningsrättens dom den 1 juni 2017 i mål nr 1477-16.

  2016-04-01
  Nytt rättsfall Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15 november 2015 i mål nr 52-15

  2015-03-01
  Ändring av 25 a § ALFFO p 11 och 14 (SFS 2015:8)

  2013-10-01
  Redaktionella ändringar under flikarna rättspraxis och förarbeten

  2013-09-01
  Uppdateringar med lag (2013.152), förordning (2013:680) 


  Redaktionell ändring i 25 a  § p12 i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

  Texten under rubriken förarbeten har delvis ersatts med ny text med hänsyn till nya förarbeten. (Prop 2012/13:12 s 95)

  Under rubriken övrigt har styckena "innehållande av ersättning",  "anmälan till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen" samt "antal frånkända dagar" tagits bort.

  I övrigt redaktionella ändringar under denna rubrik.

 • Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 31 § ÖvergångsbestämmelserÄndrad 32 § 33 § upphör Övergångsbestämmelser
  Ny rubrik före 5 §, Ändrad 5 §, Övergångsbestämmelser

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående samordning av pension samt eftergift av återkrävt belopp, Kammarrätten i Stockholms dom den 14 oktober 2013 i mål nr 6651-12.

  2013-02-01
  33 a § upphör att gälla den 1 februari 2013.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 5 kap 5 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Nytt rättsfall angående samordning av arbetslöshetsersättning och ålderspension efter att ålderspensionen har återkallats, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3384-10. Tagit bort Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 1115-07.

   2011-01-01
  Ändringar i 5, 19 g och 19 h §§ med anledning av att lagen (1962:381) om allmän försäkring har bytts ut till socialförsäkringsbalken. Regeringsrättens dom angående samordning av ersättning och ålderspension har införts, mål nr 44-07.

 • Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 26 §, 27 § upphör, Övergångsbestämmelser

  2018-05-18
  Nytt rättsfall avseende beräkning av dagsförtjänst vid kombination av avgångsvederlag och arbetsinkomst under ramtiden. (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 2 maj 2018 i mål nr 5230-17)

  2018-04-03
  Nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen om omräkning från grundbelopp till inkomstrelaterad ersättning. Med anledning av rättsfallet tas exempel som rör omräkning från grundbelopp till inkomstrelaterad ersättning bort från fliken Övrigt.

  2018-01-01
  Uppdatering 25 § ALF

  2017-10-01
  Nytt rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 juni 2017 i mål nr 4736-16. RÅ 2009 ref.105, mål nr 2445-06 har därmed tagits bort.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2015-09-07
  Ändring i 3 och 4 §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående vilka utbetalningar som utgör en månadsinkomst som kan beaktas enligt 25 a § ALF, mål nr Kammarrätten i Stockholm dom, mål nr 2470-13

  2013-05-01
  Den 1 maj 2013 upphör 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§ samt rubriken närmast före 19 d§ i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som har börjat löpa före ikraftträdandet. SFS 2013:137

  2012-07-01
  Ändring i 26 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 4 kap 6 § och 5 kap 1-5 §§ IAFFS 2009:1, 2011:4.

  2011-01-31
  Ny lydelse i 23 b § ALF, SFS 2010:2030.

  2011-01-01
  I 23 b § ALF har en ändring av socialförsäkringsförmånerna skett. I IAFFS 2009:1 har 4 kap 5 § upphört att gälla. En kammarrättsdom som behandlar 30 § ALF har införts.

 • Avsnitt 12 - Varning och avstängning 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 44 a §, Ny paragraf 44 b §

  2017-07-01
  Nytt rättsfall angående godtagbart skäl för att inte lämna in aktivitetsrapport. Förvaltningsrätten i Faluns dom den 28 mars 2017 i mål nr 26515-16.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2016-10-03
  Ett nya rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den maj 2016 i mål nr 10111-15.

  2016-07-01
  Två nya rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent. Förvaltningsrättens i Stockholms dom den 28 december 2015 i mål nr 20584-15 och dom den 22 december 2015 i mål nr 21137-15.

  2016-04-01
  Nytt rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent, Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 december 2015 i mål nr 20578–15.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående godtagbara skäl att inkomma med aktivitetsrapport för sent, Kammarrätten i Stockholms dom den 28 maj 2015 i mål nr 7992-14.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2014:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2012:1 upphör därmed att gälla.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående frågan om aktivt arbetssökande samt eftergift, Kammarrätten i Stockholms dom den 20 november 2013 i mål nr 872-13.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående om den enskilde gjort konstruktiva försök att komma tillrätta med problemen innan denna sa upp sig. Kammarrätten i Göteborg mål nr 9178-12.

  2013-09-01
  Ändring av 43-43b §§ samt 44 a och 45 §§ ALF, SFS 2013:152. Samt ändring av 19 c och 25 a §§ i ALFFo, SFS 2013:680.

  2012-07-01
  Ändring i 46 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3, upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående deltidsbegränsning, Högsta Förvaltningsdomstolens dom, i mål nr 7388-10.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 1 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4

  Nytt rättsfall, Kammarrätten i Göteborgs dom, målnr 5851-09

 • Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m. 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 7 §, Ny 2 b § om Avbrott i medlemsskapet.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2013-10-01
  Redaktionella ändringar i text under övrigt.

  2013-02-01
  Ändringar i 12, 15, 17 a §§ ALF samt 3 a, 7 a, 15 d och 33 a §§ ALF, vilka upphör att gälla. Se övergångsbestämmelser, SFS 2009:1597.

  2012-04-02
  Nytt rättsfall angående sammanhängande medlemskap efter utträde på grund av bristande betalning, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7455-10.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 8 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4

  2011-04-01
  Ny lydelse 3 a § ALF fr o m den 1 april 2011

 • Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ändrad 21 § Övergångsbestämmelser

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall om att beslut gått sökande emot trots högsta möjliga dagpenning., Kammarrätten i Göteborgs dom den 2 juni 2016 i mål nr 3905-15. 

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående avbrott i arbetslöshet under avstängningstiden, Kammarrätten i Stockholms dom den 25 juni 2014 i mål nr 3538-13. 

  2012-10-01
  Uppdatering av rättsfall angående rätten att fortsätta på en pågående ersättningsperiod efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2959-05 och 1738-09. 

  2012-07-01
  Ändring i 22 § ALF genom att hänvisningen till förordningen har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 3 kap 1-3 §§ och 11 kap 4-5 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Ett rättsfall från Regeringsrätten angående rätten till halv arbetslöshetsersättning för en sökande som samtidigt var föräldraledig från en halvtidsanställning har förts in, RÅ 2010 ref. 87.

  2011-01-31
  Redaktionella ändringar i andra stycket i 23 § ALF, SFS 2010:2030.

  2011-01-01
   I 20 § har lagen (1962:381) om allmän försäkring bytts ut till socialförsäkringsbalken.

 • Avsnitt 4 - Arbetsvillkor 02 jul 2018 Skriv ut

  2018-07-02
  Ny 13 b §

  2018-05-24
  Nytt rättsfall angående tidpunkten för ersättningsperiodens början, Kammarrättens i Stockholm dom, mål nr 2239-17.

  2018-01-01
  Ändring i 16, 16 c §§ ALF

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nya rättsfall angående avgångsvederlag och outplacementprogram. Kammarrätten i Stockholms dom den 11 april 2016 i mål nr 8312-15 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 11 april 2016 i mål nr 571-15.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående styrkt sjukdom, Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 april 2015 i mål nr 7412-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-01-01
  Ändringar i 13, 15 a och 17 a §§ ALF samt ny paragraf 16 d §. SFS 2013:958.

  Nytt rättsfall angående bestämmande av ramtid, Kammarrätten i Stockholm mål nr 767-13. Två nya rättsfall angående avgångsvederlag, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 8994-12 och mål nr 3438-13.

  2013-02-01
  Ändringar i 12, 15, 17 a §§ ALF samt 3 a, 7 a, 15 d och 33 a §§ vilka upphör att gälla. Se övergångsbestämmelser. SFS 2009:1597.

  2012-10-01
  Nya rättsfall angående beräkningen av avgångsvederlag, Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 6868-11 och 3970-11. Nytt rättsfall angående arvoderat uppdrag, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 3573-11.

  2012-07-01
  Ändring i 14 § ALF genom att hänvisningen till förordningarna har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Ny lydelse av 2 kap 8 § IAFFS 2009:1 angående arbete i länder utanför EU och EES-området samt Schweiz. Ny lydelse av 2 kap 11 § och nya bestämmelser i 11 a-b och 13 §§ IAFFS 2009:1 angående avgångsvederlag. Dessutom redaktionella ändringar i 2 kap 2-10 och 12 §§ samma föreskrift, IAFFS 2011:4. 

  Nytt rättsfall angående tidpunkten för beräkning av ramtid vid sammanläggning av perioder efter arbete i ett annat land, Kammarrätten i Jönköpings dom, mål nr 2651-10.

  2011-04-04
  Lagt till uttalande i prop 2010/11:1 angående ramtidens bestämmande. Nya rättsfall angående beräkningen av avgångsvederlag, Kammarrätten i Göteborgs dom, mål nr 1081-10 och Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 4949-10. Tagit bort Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7299-04 med hänsyn till senare rättspraxis. Tagit bort RÅ 2002 ref 47 och Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 452-02 med hänsyn till ny lagtext i 15 a § tredje stycket ALF.

  2011-01-31
  Ändring av lydelser och nya bestämmelser angående ramtid och överhoppningsbar tid i 15 a - 18 §§ ALF, SFS 2010:2030. Föreskriften IAFFS 2009:5 om medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa upphörde att gälla vid utgången av januari månad 2011, IAFFS 2010:9.

  2011-01-01
  I 13 a, 16 och 17 §§ har lagen (1962:381) om allmän försäkring bytts ut till socialförsäkringsbalken.

 • Avsnitt 8 - Företagare 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 september 2017 i mål nr 6860-16 6861-16.

  2017-10-01
  Nytt rättsfall. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål nr 4417-16.

  2017-01-01
  Nytt rättsfall angående att en sökande kan anses som arbetslös företagare trots att företaget har en öppen hemsida. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 2 oktober 2015 i mål nr 739-15.

  2016-10-03 Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående en sökande som överlåtit sin andel i ett bolag, Kammarrätten i Jönköpings dom den 8 mars 2016 i mål nr 3197-14. Ny hänvisning till rättsfall, Kammarrätten i Stockholms dom den 31 januari 2014 i mål nr 7011-12.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående företagarbegreppet. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 juni 2015 i mål nr 3927-14.

  2015-10-01
  Ny hänvisning till rättsfall angående underlaget för företagares dagsförtjänst. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 november 2014 i mål nr 860-14. Överklagat till HFD. Ej PT.

  2015-07-01
  Nytt rättsfall angående fråga om sökanden var att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska göras. Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 februari 2015 i mål nr 4773-14.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående att en sökande som överlåtit sina aktier i bolag ska anses vara företagare tills avregistrering som VD sker. Kammarrätten i Stockholms dom den 3 december 2014 i mål nr 4917-14.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående underlaget för företagares dagsförtjänst. Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 oktober 2014 i mål nr 174-14.

  2015-01-01
  Nytt rättsfall angående att definitionen av företagare även omfattar näringsverksamhet som sökande bedriver indirekt genom aktiebolag eller annan juridisk person. Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 6679-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående en sökande som överlåtit sin andel i ett bolag, Kammarrättens i Sundsvalls dom den 16 juni 2014 i mål nr 3283-13.

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående undantag från huvudregeln att näringsverksamhet och deltidsanställning ska ha bedrivits parallellt under minst sex månader inom ramtiden, Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 20 mars 2014 i mål nr 34-13.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall angående frågan om den enskilde var att se som företagare eller företagare med kombinerad anställning, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 9 december 2013 i mål nr 3012-12.

  2014-01-01
  Nytt rättsfall angående när en enskild kan anses ha visat att denne upphört med verksamheten. Kammarrätten i Stockholm mål nr 3505-13.

  2012-01-01
  Ny lydelse av 37 § ALF angående att en företagares dagsförtjänst ska grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt, SFS 2011:1384. Redaktionella ändringar i 6 kap 1-4 §§ och 11 kap 1-2 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-05-02
  Ny lydelse i 5 e § ALFFo, SFS 2011:277.

  2011-04-04
  Nytt rättsfall angående frågan om osjälvständig eller självständig uppdragstagare, Kammarrätten i Göteborgs dom den 11 maj 2010, mål nr 3059-09.

  2011-01-31
  Det har införts nya bestämmelser i 6-6 c §§ ALFFo om tillfälliga avbrott för yrkesfiskare, SFS 2010:2023. Föreskriften IAFFS 2009:5 om medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa upphörde att gälla vid utgången av januari månad 2011, IAFFS 2010:9.

  2011-01-03
  Ändring i 36 § ALF angående bemyndigandet att meddela föreskrifter, SFS 2010:2032.

  2010-12-27
  En ny 5 c § paragraf har införts som reglerar när en företagare som upphört med sin verksamhet ska anses vara arbetslös när han eller hon hyr ut lokal eller arrenderar ut mark. De tidigare 5 c och 5 d §§ betecknas istället 5 d och 5 e §§. Även ändringar i IAFFS 2009:1.

 • Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m. 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3613-15

  2017-08-01
  Ny föreskrift IAFFS 2017:2 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen. IAFFS 2016:4 upphör därmed att gälla. 

  2017-04-01
  Nytt rättsfall om elitidrottare, hänvisning till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 24 februari 2017 i mål nr 5125-15.

  2016-10-03
  Ny föreskrift IAFFS 2016:3 om arbetslöshetsförsäkring. IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla. 

  2016-10-03
  Ny föreskrift IAFFS 2016:4 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet. IAFFS 2015:2 upphör därmed att gälla. 

  2016-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2015:6 om ändring i IAFFS 2015:2 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. IAFFS 2015:6 gäller till utgången av januari månad 2017.

  2015-03-01
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen, IAFFS 2015:2. En ny 3 § har införts som gäller anmälan per telefon vid tillfälliga fiskestopp. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:4 upphör därmed att gälla.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall angående att stå till arbetsmarknadens förfogande, Kammarrätten i Jönköpings dom den 27 november 2013 i mål nr 51-13.

  2014-08-01
  Ny föreskrift om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, IAFFS 2014:4.

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående ordnad barntillsyn, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 2 april 2014 i mål nr 3319-13.

  IAFFS 2009:4 har upphört att gälla från utgången av juni månad, förordning 2014:396.

  2013-09-01
  Ändring av 9 § och införande av två nya bestämmelser 9 a samt 11 §§ i ALF, SFS 2013:152.

  2013-03-01
  AMSFS 2005:4 angående handläggning av arbetsförmedlingsärenden upphävs genom AFFS 2013:1.

  2012-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3, upphör därmed att gälla.

  Nytt rättsfall angående 9 § ALF, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7036-11. Även hänvisning till Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 7348-11.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 1, 3, 3a, 3b, 4, 6-8 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-02-14
  Ändring i IAFFS 2009:4, en ny § 2 a har tillkommit.

  2010-12-01
  Ändring av 6 § Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

  2011-01-01
  Avsnitt 2, rättsfall, elitidrottare. Hänvisning till ny dom från Regeringsrätten (målnr 5523-09).

   

 • Avsnitt 10 - Bisyssla 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Uppdatering grundbelopp och exempel.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  Nya rättsfall angående bisyssla. Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 april 2016 i mål nr 963-15 och Kammarrätten i Jönköpings dom den 8 juni 2016 i mål nr 183-16.

  2015-07-01
  Nytt rättsfall angående utökad sysselsättningsgrad vilket innebar att bisysslan hade utvidgats. Kammarrätten i Jönköpings dom den 11 februari 2015 i mål nr 2732-2733-13.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 8 kap 1 § IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-01-01
  Ändringar i 8 kap 1-2 §§ IAFFS 2009:1 om bisyssla.

 • Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Uppdatering 24, 24 a §§ ALFFo.

  2017-05-15
  Ändring i 21 § och 25 a § ALFFo, SFS 2017:4.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5 upphör därmed att gälla.

  2015-10-01
  Nytt rättsfall angående niomånadersfristen och synnerliga skäl, HFD:s dom den 26 maj 2015 i mål nr 8285-13.

  2015-07-01
  Beslut från JO den 5 maj 2015 om bristande beslutsmotivering, dnr 6945-2013.

  Nytt rättsfall angående niomånadersfristen och synnerliga skäl, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 18 mars 2015 i mål nr 2375-14.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2014-10-01
  Ändring i 21 § ALFFo, SFS 2014:1045.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa, IAFFS 2014:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2011:3 upphör därmed att gälla.

  2014-03-01
  Ändring i 21 § ALFFo, SFS 2014:46.

  2013-09-01
  Ändring i 47 och 47 b-c §§  ALF, SFS 2013:152. Samt ändring i 20, 21, 25 a och 30 §§ ALFFo, SFS 2013:680.

  2013-07-01
  Kammarrätten i Göteborgs beslut den 13 oktober 2011 i mål nr 4544-10.

  2012-07-01
  Beslut från JO den 14 maj 2012 angående arbetslöshetskassans sätt att innehålla ersättning, dnr 2367-2011.

  2012-01-01
  Redaktionell ändring i 3-5 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4
  Rättelse i 4 § IAFFS 2011:3.

  2011-07-01
  Ny föreskrift ( IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av handlingar ersätter (IAFFS 2009:3).

  Nytt rättsfall angående avvisning av för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning (47 a § ALF), Kammarrätten i Sundsvalls dom, målnr 2339-10. 

  Ändring i förordningen 1997:835, ny 24a §.

  2011-04-04
  Ändring av föreskriften IAFFS 2009:1.Nya §§ 4 och 5.

  2011-01-31
  Föreskriften (IAFFS 2009:5) har upphört att gälla från utgången av januari månad 2011. (IAFFS 2010:9).

  Ändring av 20 § Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

  2011-01-01
  Rättspraxis: JO-beslut angående felaktig tillämpning av 47§ ALF.

 • Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ändring i 10 § ALF

  2015-01-01
  Nytt rättsfall angående frågan om avslutade studier, Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 oktober 2014 i mål nr 7012-13.

  2014-10-01
  Ny lydelse av 14–16 och 19 §§ ALFFo  angående ersättning under utbildning och permittering, SFS 2014:1045.
  12 och 17 §§ i ALFFo angående ersättning under utbildning har upphört att gälla, SFS 2014:1045

  2014-07-01
  Nytt rättsfall angående deltidsstudier-förhinder?, Kammarrätten i Göteborgs dom den 27 januari 2014 i mål nr 6201-13.
  Nytt rättsfall angående begreppet bedrivit heltidsstudier, Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 mars 2014 i mål nr 3639-13.

  2014-01-21
  Ny bestämmelse i 13 § ALFFo om ersättning vid korttidsarbete, SFS 2013:1178.

  2014-01-01
  Ändring av 10 § ALF, SFS 2013:958.

  2013-09-01
  Ändring av 10 § ALF, SFS 2013:152.

  2013-07-01
  Nytt rättsfall angående studier, Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 5054-12
  Nytt rättsfall angående studier, Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 5291-11.

  2011-01-31
  Ny lydelse av 10 § ALF

  2011-01-01
  Kammarrätten i Göteborgs dom, målnr 6476-08, borttagen med hänsyn till ny text fr o m den 31 maj 2010 i 17 § ALFFo. 

 • Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet 02 maj 2018 Skriv ut

  2017-05-15
  Ny 7 § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, SFS 2017:4.

  2017-03-09
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 mars 2017 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 173 kr.

  2016-10-03
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

  2015-04-01
  Nytt rättsfall angående redovisning på kassakort av arbetspass som sträcker sig över två dygn. Förvaltningsrätten i Härnösands dom den 17 december 2014 i mål nr 4257-13.

  2015-01-01
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 januari 2015 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 165 kr.

  2014-11-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2014:5. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2009:1 upphör därmed att gälla.

  2013-01-01
  IAF har fastställt ett nytt schabloniserat timlönebelopp från och med den 1 januari 2013 för konstnärligt arbete. Det nya beloppet är 158 kr.

  2012-01-01
  Redaktionella ändringar i 7 kap 1-2 §§ och 5-6 §§ IAFFS 2009:1, IAFFS 2011:4.

  2011-07-01
  Ett rättsfall från Regeringsrätten angående rätten till halv arbetslöshetsersättning för en sökande som samtidigt var föräldraledig från en halvtidsanställning har förts in, RÅ 2010 ref. 87.

  2011-01-31
  Ny lydelse i 7 § ALFFo, SFS 2010:2023.

 • Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-06-26
  Ändring i Räntelag (1975:635), 1 §, ny 2 a-c §§, ny 4 a §, 6 och 8 §§ inklusive övergångsbestämmelser

  2016-04-01
  Nytt rättsfall. Fråga om när rätten att få studera med bibehållen arbetslöshetsersättning upphör och om grund för återbetalningsskyldighet föreligger.

  2014-06-17
  Uppdatering av information om delgivning.

  2014-03-12
  Ny föreskrift  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2014:1, har ersatt föreskriften Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2012:2.

  2013-01-01
  Ny föreskrift, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2012:2, har ersatt föreskriften Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2010:8. Med anledning av detta har paragrafnumreringen samt vissa övergångsbestämmelser ändrats under avsnittet Föreskrift. Nytt rättsfall angående eftergift, Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 24079-11. 

  2012-01-01
  I avsnittet har införts ett rättsfall som behandlar frågan om bevisbördans placering vid återkrav.

  2011-01-01
  I avsnittet har införts ett nytt rättsfall som behandlar frågan om proportionalitetsprincipen kan läggas till grund för eftergift av återkrav.

   

   

 • Avsnitt 11 - Lämpligt arbete 02 maj 2018 Skriv ut

  2015-03-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

  2014-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2014:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2012:1 upphör därmed att gälla.

  2013-09-01
  Bestämmelsen i 11 § flyttar till 44 §, SFS 2013:152. Samt ändring av 26 § ALFFo, SFS 2013:680.

  2012-07-01
  Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2012:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2004:3 upphör därmed att gälla.

 • Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande 02 maj 2018 Skriv ut

  2018-06-26
  Ändring i Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, 2 § andra stycket punkten 2

  2013-10-01
  Redaktionell ändring under rubriken rättspraxis

  2013-09-01
  Avsnittet byter nr till 15

  2013-07-01
  Ny forumregel i 49 §
  Språklig ändring i 60 §.Andra stycket tagits bort

  2012-07-01
  Ändring i 49 § ALF genom att andra stycket har tagits bort, SFS 2012:413.

  2012-01-01
  Ett nytt rättsfall har införts som klargör att det inte ankommer på arbetslöshetskassan att göra något annat än att pröva om överklagandet kommit in i rätt tid.

  2011-01-01
  I 59 § ALF har Regeringsrätten ändrats till Högsta förvaltningsdomstolen. 

 • Avsnitt 16 - Rätt att innehålla ersättning i vissa fall 02 maj 2018 Skriv ut

  2013-09-01
  Bestämmelsen i 70 § flyttar till 66 § samt några ändringar i den nya bestämmelsen, SFS 2013:152. 

 • Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner 02 maj 2018 Skriv ut

  2013-09-01
  Ändring av rubrik i ALF ang. särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.

  I 69 § har Lag (1962:381) om allmän försäkring samt Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring ersatts av socialförsäkringsbalken (2010:110).