Avsnitt 13 - Frånkännande

IAF:s regelsamling: Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande

Publiceringsdatum 2018-07-02

Avsnittet behandlar frånkännande av rätt till ersättning enligt 46, 46 a-b  §§ ALF.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Lag

 

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

 

Frånkännande av rätt till ersättning

 

46 § Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade uppgifter till en arbetslöshetskassa om förhållanden av betydelse för hans eller hennes rätt till ersättning, ska frånkännas rätt till ersättning. Den som är medlem i kassan får dock frånkännas rätt till ersättning endast om kassan vid prövning enligt  37 § första stycket lagen (1997:2399 om arbetslöshetskassor har funnit att han eller hon inte ska uteslutas som medlem.

Den arbetslöshetskassa till vilken uppgifterna enligt fösta stycket har lämnats eller skulle ha lämnats ska besluta om frånkännande, även om den som berörs har utträtt ur kassan. Lag (2013:152)

46 a § Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning ska avse minst 45 och högst 195 ersättningsdagar. Lag (2013:152)

46 b § Ett beslut om frånkännande av rätt till ersättning gäller från och med den dag då arbetslöshetskassan inledde utredning av det förhållande som ligger till grund för beslutet. I beslutet ska denna tidpunkt anges.

Ersättning får betalas ut på nytt först sedan den sökande under 80 dagar från den tidpunkt som avses i första stycket har utfört förvärvsarbete som avses i 12 och 13 §§ eller förtroendeuppdrag som avses i 13 b §. Lag (2018:107).

Övergångsbestämmelser

2013:152

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2013

2. För sådant förhållande som har betydelse för fråga om ersättning från en arbetslöshetskassa och som har inträffat före den 1 september 2013 gäller 4346 §§ och 66 § första stycket i sin äldre lydelse.

 

Förordning

 

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

 

Uppgiftsskyldighet

 

25 a § Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa till en annan arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. vilken dag han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassa,
 3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till utträdet,
 4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,
 5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomstrelaterad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och normalarbetstid,
 6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om den första och den senaste karensveckan,
 7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade ersättningsperiod och senast ersatt vecka,
 8. antalet förbrukade ersättningsdagar enligt begränsningsregeln i 7 §,
 9. beslut om godkänd bisyssla,
 10. beslut enligt 35 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring att en företagare som tillfälligt upphör att bedriva verksamhet ska anses vara arbetslös,
 11. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15 eller 16 § denna förordning och uppgift om antalet dagar eller veckor som förbrukats samtidigt med studier i senast påbörjade ersättningsperiod,
 12. beslut om varning och avstängning från rätt till ersättning enligt 43-43b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och beslut om frånkännande av rätt till ersättning enligt 46 § samma lag. Förordning (2013:680)
 13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per månad, och
 14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt då deltagandet påbörjades. Förordning (2015:8).

 

Förarbete

 

Sanktionsbestämmelserna

 

I förarbetena till 1973 års lag uttalade regeringen bland annat följande: "Regeringen anser att det finns anledning att, förutom genom rättslig prövning, på ett kraftfullt sätt ingripa mot de personer som fuskar till sig ersättning som de inte har rätt till. Regeringen föreslår därför att en skärpning av sanktionsbestämmelserna bör ske i sådana fall." (Prop 1973:56)

När det gäller antalet frånkända ersättningsdagar uttalade Regeringen bland annat följande i förarbetena till 46 a § " Bestämmelsen har ändrats på så sätt att en nedre och övre gräns införts för hur många ersättningsdagar som ska frånkännas. Förändringen är inte avsedd att påverka tillämpningen av åtgärden varken i mildrande eller skärpande riktning. Ett frånkännande bör i normalfallet avse omkring 130 ersättningsdagar. När det är fråga om mer allvarliga fall , då den enskilde skulle ha uteslutits från en arbetslöshetskassa om han eller hon hade varit medlem i en arbeteslöshetskassa, bör frånkännandet avse 195 ersättningsdagar". (prop 2012/13:12 s 95) 

 

  

 

Rättspraxis


Ej lämnat uppgift om pensionsuttag

 

Fråga om den försäkrade ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, trots att han under tidigare beviljad ersättningsperiod fått sin ersättning samordnad med pensionen. Även fråga om antalet frånkännandedagar.

Trots att den försäkrade under en tidigare ersättningsperiod upplyst arbetslöshetskassan om att han fick pension, och ersättningen under den perioden samordnats med pensionen och pensionsavdrag alltid ska göras för den som en gång har tillerkänts pension (HFD 2011 ref 32), ansåg kammarrätten att den försäkrade varit skyldig att informera kassan. Detta särskilt som det var fråga om en ny ersättningsperiod och arbetslöshetskassan inte kan anses skyldig att ha kunskaper om uppgifter i det tidigare ärendet. Den sökande hade genom att inte informera arbetslöshetskassan om pensionen agerat i vart fall grovt vårdslöst och grund för att frånkänna honom rätt till ersättning fanns därför. Kammarrätten ansåg däremot inte att det fanns skäl för att frånkänna honom rätt till ersättning för längre tid än till dess hans rätt till ersättning upphörde definitivt eller i 56 ersättningsdagar. Underinstanserna hade frånkänt honom rätt till ersättning i 190 ersättningsdagar. (Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15 november 2015 i mål nr 52-15).