Föreningsrättsliga bestämmelser, senaste ändringar

Här presenteras de senaste ändringarna i IAF:s regelsamling Föreningsrättsliga bestämmelser.

Innehåll Publiceringsdatum
 • Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2014-02-10
  IAFFS 2014:1 ersätter 2013:1. Inga materiella ändringar

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2, ändring av 16 § p 7

  2014-01-01
  Uppdaterad med lag (2013:936)

  2013-09-01
  LAK uppdaterad med  Lag (2013:153)
  LAKFo: Ny 8 a §, ny rubrik omedelbart före 8 a § samt redaktionell ändring av  23 §.
  Rubriken förarbeten uppdaterad med hänvisning till nya förarbeten

  2013-01-01
  IAFFS 2012:2 har ersatt tidigare version av föreskriften vilket har medfört vissa redaktionella ändringar.

  2011-01-01
  IAFFS 2010:8 12§ har ersatt tidigare version av föreskriften.

 • Avsnitt 10 - Tillsyn 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2014-02-10
  IAFFS 2014:1 ersätter 2013:1. Inga materiella ändringar

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2, ändring i 16 § p 7

  2013-09-01
  Redaktionell ändring i § 7 Förordningen (1997:836)
  om arbetslöshetskassor

  2013-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2012:2 ersätter tidigare 2010:8

  2012-10-01
  Under fliken övrigt finns ny text avseende IAF:s tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, samt uppföljning.

  2011-07-01
  Ny lydelse i 5 § LAKFo, SFS 2011:542.

  2011-01-01
  Uppdaterad med IAFFS 2010:8.

 • Avsnitt 6 - Redovisning och revision 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2015-01-01
  IAFFS 2014:6 ersätter 2014:1, 10 § andra stycket har ny lydelse

  2014-02-10
  IAFFS 2014:1 ersätter 2013:1. Inga materiella ändringar

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2

  2013-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2012:2 ersätter tidigare 2010:8

  Under fliken övrigt har all text tagits bort

  Uppdaterad med IAFFS 2010:8

 • Avsnitt 4 - Finansieringsavgift 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2015-01-01
  IAFFS 2014:6 ersätter 2014:1, 8, 8a och 8c § har ny lydelse

  2014-02-10
  IAFFS 2014:1 ersätter 2013:1. Inga materiella ändringar

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2, ny 8 § a-c samt ändring i 16 § p7

  2014-01-01

  Uppdaterad med lag (2013:936). förordning (2013:937)

  Även under avsnittet övrigt har gjorts justeringar med anledning av ovan nämnda lag och förordningsändringar.

  2013-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2012:2 ersätter 2010:8

  Uppdaterad med IAFFS 2010:8

 • Avsnitt 3 - Medlemskap 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2017-03-02
  Avgiften ändrad från och med 2 mars 2017.

  2015-10-01
  Rättspraxis
  Två nya rättsfall angående uteslutning, HFD 2015-06-08 mål nr 2662-14,
  KR 2015-06-03 mål nr 396-15

  2015-04-01
  Nytt rättsfall (en 64-årig gränsarbetares rätt till medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa). Kammarrätten i Stockholms dom den 17 december 2014 i mål nr 4799-14.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall (differentiering av medlemsavgift enligt LAK). Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3947-12.

  2014-10-01
  Nytt rättsfall (förutsättningar för att bevilja fortsatt medlemskap med stöd av 47 § 1 st LAK). Kammarrätten i Stockholms domar 2822-13, 2849-13 samt 2876-13.

  2014-07-01
  Nytt rättsfall (ej särskilda skäl vid utträde på grund av obetalda medlemsavgifter) Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 950-13.

  2014-04-01
  Nytt rättsfall (återbetalning av medlemsavgift för tid efter utträde), Kammarrätten i Sundsvalls dom i , mål nr 2396-12

  2014-02-10
  IAFFS 2014:1 ersätter 2013:1. Inga materiella ändringar

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2

  2014-01-01
  Uppdaterad med lag (2013:936)

  2013-10-01
  Nytt rättsfall från Högsta domstolen samt redaktionella ändringar under fliken rättspraxis.

  2013-09-01
  Uppdateringar med anledning av Lag (2013:153)
  Redaktionella ändringar under rubriken övrigt

  2013-01-01
  IAFFS 2012:2 har ersatt tidigare version av föreskriften.  7 § angående beslut om medlemsavgift är ny.

  2012-10-01
  Nytt rättsfall om att styrelsen är behörig att neka fortsatt medlemskap vid utträde på grund av obetalda medlemsavgifter, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 1396-11.

  2012-01-01
  Den Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd angående vem som är behörig att neka fortsatt medlemskap vid utträde på grund av obetalda medlemsavgifter.

  2011-10-01
  Nytt rättsfall om att självrättelse kan vara ett särskilt skäl för att frånkänna rätt till ersättning istället för uteslutning, Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4727-10.

  2011-07-01
  Nytt rättsfall angående om anmälan om utträde kan ske via e-postmeddelande och om tidpunkten för utträde, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 5344-10. 

  2011-04-04
  Nya rättsfall angående vem som ska fatta beslut om att neka fortsatt medlemskap enligt 47 § LAK, Kammarrätten i Sundsvalls beslut, mål nr 3367-08, Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr 1024-09, Kammarrätten i Stockholms beslut, mål nr 5878-10, 5807-10 och 166-10.

  2011-04-04
  Nytt rättsfall angående frågan om arbetslöshetsförsäkringen utgör en del av socialförsäkringen, Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 2010, mål nr 11764-10.

  2011-01-01
  IAFFS 2009:2 har upphävts och ersatts med IAFFS 2010:8.

  6 § Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan har utgått. 6 a § Medlemsförteckning har därför bytt paragrafnummer till 6 § Medlemsförteckning.

   

 • Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2017-04-01
  Rättspraxis
  Nytt rättsfall: Mål nr 2158-15

  2012-10-01
  Rättspraxis
  Nytt rättsfall angående registrering av valordning. Förvaltningsrättens i Linköping dom den 4 maj 2011, mål nr 4605-10.

  Övrigt

  Under fliken övrigt finns hänvisning till två nya beslut av IAF om registrering av nya verksamhetsområden.

 • Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning 01 jan 2018 Skriv ut

  2018-01-01
  Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2017:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:6 upphör därmed att gälla.

  2014-01-01
  IAFFS 2013:1 ersätter 2012:2

  2013-01-01
  Ny föreskrift IAFFS 2012:2 ersätter tidigare 2010:8

  2011-07-01
  Under fliken övrigt finns ny text om att IAF har bedömt att styrelseprotokoll inte kan undertecknas med elektronisk signatur.

  2011-01-01
  Uppdaterad med IAFFS 2010:8.

 • Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan 02 mar 2017 Skriv ut

  2017-03-02
  Avgiften ändrad från och med 2 mars 2017.

  2016-03-01
  Avgiften ändrad från och med den 1 mars 2016.

  2015-09-07
  Avgiften ändrad fr.om den 7 september 2015.

  2014-01-01
  Uppdaterad med lag (2013:936) och förordning (2013:937).

  2013-09-01
  Uppdaterad med Lag (2013:153).

 • Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan 01 jul 2014 Skriv ut

  2014-07-01
  Nytt rättsfall (Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK)
  Kammarrätten i Stockholms beslut i målnr 2850-13,2820-13.

  2013-09-01
  Ändring i 100 och 104 §§, SFS 2013:153.

  2013-07-01
  Ny forumregel i 95 §. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.
  Redaktionell ändring av 110 §.

  2012-07-01
  Ändring i 95 § LAK genom att andra stycket har tagits bort, SFS 2012:414.

  2012-01-01
  I avsnittet har ett rättsfall införts som klargör vilka beslut av IAF som inte är överklagbara.

  2011-01-01
  I 109 § LAK har Regeringsrätten ändrats till Högsta förvaltningsdomstolen.