IAF:s regelsamlingar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. IAF ansvarar även för tillsynen över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som rör åtgärder inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. IAF:s vision är rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen. 

På IAF:s webbplats publiceras fyra regelsamlingar. Den första är IAF:s regelsamling - försäkringsbestämmelser som behandlar frågor som rör bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) samt förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Den andra är IAF:s regelsamling - föreningsrättsliga bestämmelser som behandlar frågor som rör lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) samt förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo). Den tredje är en regelsamling om internationella bestämmelser som tar upp frågor som rör EU-förordning 883/2004 om samordning av medlemsländernas regler på det sociala området. Det rör bland annat frågor om arbetslöshetsförsäkring för personer som flyttar mellan länder inom EU/EES och Schweiz. Den handlar även om arbetslöshetsförsäkring för den som har sökt arbete eller har arbetat i andra länder inom EU/EES och Schweiz. Den fjärde är en regelsamling som behandlar frågor som rör bestämmelserna om sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen som finns i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Varje regelsamling är uppdelad i olika avsnitt respektive kapitel, som tar upp de bestämmelser som är relevanta för respektive område. Det är endast bestämmelserna enligt den senaste författningen som finns med i regelsamlingarna. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller men som inte återges i regelsamlingarna. Se riksdagens, regeringens, EU kommissionens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten och för övergångsbestämmelser.
Om det finns relevanta uppgifter i förarbeten tas även dessa med i regelsamlingarna. När det gäller rättspraxis tas domar med när de har vunnit laga kraft. Övrig information eller förtydliganden som kan ha betydelse för tillämpningen av regelverket finns under rubriken Övrigt. Den informationen är inte rättsligt bindande. 
Regelsamlingarna uppdateras fortlöpande och är framförallt ett verktyg för IAF:s medarbetare i tillsynsarbetet. 

Försäkringsbestämmelser

Regelsamlingen innehåller de bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen

Föreningsrättsliga bestämmelser

Regelsamlingen innehåller de bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetskassor och medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Internationella bestämmelser

Regelsamlingen innehåller regler om arbetslöshetsersättning för personer som flyttar, tillfälligt arbetar i ett annat land eller söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Den innehåller även en förteckning över Sveriges bilaterala konventioner om social trygghet, samt regler om arbetslöshetsersättning i den nordiska konventionen om social trygghet och inom ramen för ett särskilt avtal om fri rörlighet med Schweiz.

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Regelsamlingen behandlar frågor som rör bestämmelserna om sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.