Avgöranden från förvaltningsdomstolarna

Avgöranden från förvaltningsdomstolarna

 • 17 maj 2018 Dom i kammarrättens mål nr 2789-17
  Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.
 • 17 okt 2017 Dom i kammarrättens mål nr 2239-17
  Frågan i målet gäller vid vilken tidpunkt ersättningsperioden ska anses börja.
 • 11 maj 2018 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5230-17
  Fråga om det vid beräkning av dagsförtjänsten går att beakta andra inkomster som en ersättningssökande har haft under ramtiden vid sidan av det avgångsvederlag som legat till grund för arbetsvillkoret. HFD konstaterade att bestämmelsen i 2 kap. 13 § första stycket IAFFS 2014:5 om att tid med avgångsvederlag inte kan slås samman med tid med ett annat arbete när dagsförtjänsten ska beräknas, innebär en inskränkning av vad som följer av 25 a § första stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring. En sådan föreskrift har inte stöd i bemyndigandena i 27 och 4 b §§ förordningen om arbetslöshetsförsäkring. Då bestämmelsen tillför regleringen något nytt är den inte heller en verkställighetsföreskrift. Bestämmelsen står alltså i strid med överordnad författning och det följer då av 11 kap. 14 § regeringsformen att den inte får tillämpas. Såväl AAs avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.
 • 02 mar 2018 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1610-17
  Ändrad praxis när det gäller förutsättningarna för att bevilja en sökande, som tidigare beviljats grundersättning, inkomstrelaterad ersättning efter att han eller hon uppfyllt medlemsvillkoret.
 • 30 jan 2018 Dom i kammarrättens mål nr 347-17
  Fråga om den sökandes dagsförtjänst ska beräknas enligt 37 a § eller 37 b § ALF
 • 20 feb 2018 Dom i kammarrättens mål nr 4519-17
  Vid prövning av ett beslut om avstängning från rätt till aktivitetsstöd har Kammarrätten i Göteborg ansett att den praxis som utvecklats när gäller tillämpning av reglerna om arbetslöshetsersättning kan vara vägledande även vad gäller aktivitetsstöd. Målet handlade om en person som genom att i försäkran för aktivitetsstöd lämnat oriktiga uppgifter om full närvaro i sitt program under ett betydande antal dagar, medvetet och systematiskt överutnyttjat stödsystemet. Några förmildrande omständigheter framkom inte. Kammarrätten bestämde därför att stänga av personen från rätt till aktivitetsstöd under 195 ersättningsdagar.
 • 04 dec 2017 Dom i förvaltningsrättens mål nr 2099-17
  Fråga om den sökande ska stängas av från rätt till ersättning och om hennes handlande i så fall ska ses som att hon utan godtagbart skäl har avvisat ett lämpligt arbete eller utan giltig anledning har lämnat sitt arbete.
 • 01 nov 2017 Dom i kammarrättens mål nr 657-17
  Frågan i målet är antalet dagar som frånkännandet ska gälla.
 • 27 sep 2017 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6860-16 och 6861-16
  Frågan i målen var om en sökande som äger ett aktieförvaltande aktiebolag ska anses som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. HFD fann att sökandes bolag vars enda verksamhet var att förvalta ett aktieinnehav i ett annat bolag inte utgjorde sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. l § första stycket Inkomstskattelagen. Eftersom sökandes bolag följaktligen inte bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. l första stycket Inkomstskattelagen kan inte sökandes innehav i detta bolag anses som företagare i den mening som avses i 34 § ALF.
 • 21 jun 2017 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4417-16
  Fråga om den sökande som haft två deltidsanställningar som tillsammans överstigit heltid och samtidigt arbetat som företagare på deltid haft rätt till ersättning enligt kombinatörsregeln i 5 e ALFFo. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att bestämmelsen i 5 e § ALFFo utesluter situationer där sökanden haft mer än en enda deltidsanställning. Men det är endast de tidsperioder då den sökande haft anställningar på deltid och den sammanlagda anställningsgraden understigit heltid som ska beaktas.
 • 22 jun 2017 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4736-16
  Fråga om de två bonusbetalningar som sökande hade fått under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten. Även fråga om den sökande hade rätt att överklaga a-kassans beslut om ersättning, trots att prövning av det beslutet inte kan utmynna i att han tillerkänns en högre dagpenning och även fråga om 5 kap 1 § andra stycket i IAF:s föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring (IAFFS 2016:3) får tillämpas.
 • 28 mar 2017 Dom i förvaltningsrättens mål nr 2615-16
  Fråga om godtagbart skäl att inte lämna aktivitetsrapport enligt 43 § ALF
 • 01 jun 2017 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1477-16
  Fråga om den sökande deltagit i utbildning. Den sökande hade sökt och antagits till en universitetskurs samt accepterat den tilldelade platsen. Hon hade sedan i anslutning till terminsstarten registrerat sig som studerande och därefter inte avregistrerat sig eller på annat sätt aktivt givit tillkänna att hon inte var studerande. Enligt HFD måste begreppet deltagit i utbildning i 10 § ALFFo tolkas i ljuset av det bakomliggande syftet med regleringen, att skilja studerande från arbetssökande. Vid en prövning av om någon deltar i en utbildning kan bedömningen därför inte begränsas till exempelvis studieresultaten eller till deltagande i undervisningen. Avgörande vikt måste enligt HFD istället fästas vid personens avsikter och hur dessa avsikter fullföljts och manifesterats. Högsta förvaltningsdomstolen gör bedömningen att den sökande har deltagit i utbildning och därför inte haft rätt till arbetslöshetsersättning under den aktuella perioden.
 • 18 maj 2017 Dom i kammarrättens mål nr 2355-16
  Frågan i målet var huruvida Arbetslöshetskassan haft skäl att stänga av VN från rätt till ersättning med hänvisning till att VN på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.
 • 05 maj 2017 Dom i kammarrättens mål nr 4949-16
  Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för ny handläggning.
 • 07 jun 2017 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6492-16
  Fråga om väsentligt inflytande över verksamhet även efter överlåtelse. IAF har överklagat domen men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd enligt beslut 2017-06-07, mål nr 6492-16.
 • 28 feb 2017 Dom i kammarrättens mål nr 2260-16
  Fråga om hur ramtiden ska läggas ut vid prövning av om sökande, som beviljats rätt till grundbelopp, är berättigad till inkomstrelaterad ersättning efter att ha uppfyllt medlemsvillkoret. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. HFD har den 21 september 2017 meddelat prövningstillstånd, mål nr 1610-17.
 • 28 apr 2016 Dom i kammarrättens mål nr 1338-15
  Fråga om rätt till inkomstrelaterad ersättning vid kortare "glapp i medlemsperioden" i samband med återinträde i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Ej beviljat prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen den 22 februari 2017, mål nr 3085-16.
 • 18 jan 2017 Dom i förvaltningsrättens mål nr 532-16
  Fråga om arbetslöshetsersättning betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om det i så fall föreligger grund för återbetalningsskyldighet av statsbidraget. Den sökande hade sagt upp sig och i samband med uppsägningen fått ett avgångsvederlag motsvarande en månadslön.
 • 18 jan 2017 Dom i förvaltningsrättens mål nr 530-16
  Fråga om arbetslöshetsersättning betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om det i så fall föreligger grund för återbetalningsskyldighet av statsbidraget. Den sökande hade sagt upp sig och i samband med uppsägningen fått ett avgångsvederlag motsvarande drygt en månadslön.
 • 18 jan 2017 Dom i förvaltningsrättens mål nr 528-16
  Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om det i så fall föreligger grund för återbetalningsskyldighet av statsbidraget. Den sökande hade sagt upp sig och i samband med uppsägning fått avgångsvederlag motsvarande en månadslön.
 • 20 dec 2016 Dom i kammarrättens mål nr 1211-16
  Fråga om arbetslöshetskassan haft rätt att ändra tidigare beslut med stöd av 63 § första stycket 3 ALF
 • 02 jun 2015 Dom i kammarrättens mål nr 6876-14
  Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd. Frågan i målet är om en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande.
 • 27 dec 2016 Dom i kammarrättens mål nr 3613-15
  Frågan i målet är om en elitspelare under kontrakt kan anses ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.
 • 01 dec 2016 Dom i kammarrättens mål nr 5498-15
  Frågan i målet är hur en studieperiod av 20 veckor ska beräknas vid uppehåll i studierna, till exempel ett jullov. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelat prövningstillstånd enligt beslut 2017-08-23 i mål nr 308-17
 • 22 nov 2016 Dom i kammarrättens mål nr 1199-16
  Frågan i målet är huruvida HL ska betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen mening.
 • 24 okt 2016 Dom i kammarrättens mål nr 1487-16 och 1488-16
  Frågan i målet är om sökanden är att betrakta som företagare och därmed inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Fråga även om återkrav.
 • 24 okt 2016 Dom i kammarrättens mål nr 7886-15
  Frågan i målet är om sökanden har rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid trots att sökanden inte varit registrerad som arbetssökande i Portugal.
 • 17 okt 2016 Dom i kammarrättens mål nr 2158-15
  Fråga om omfattningen av en arbetslöshetskassas verksamhetsområde
 • 14 jun 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 1712-15
  Fråga om grund för eftergift förelegat enligt 68 d § ALF
 • 12 feb 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 1464-15
  Fråga om grund för eftergift förelegat enligt 68 d § ALF
 • 23 sep 2016 Dom i kammarrättens mål nr 6329-15
  Fråga om avstängning i 45 ersättningsdagar på grund av otillbörligt uppförande. Den enskilde hade avskedats från sin anställning på grund av att han arbetat med privata egna projekt.
 • 20 sep 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 3218-15
  Fråga om den sökande har lagt företaget vilande och om a-kassan utrett ärendet tillräckligt. Den enskilde har överklagat domen men kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd enligt beslut 2017-01-10 mål nr 3102-16.
 • 08 jul 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 3801-15
  Fråga om sökande som avböjt en förlängning av sin tidsbegränsade anställning ska anses ha lämnat arbetet eller avvisat erbjudet arbete. IAF har överklagat domen .
 • 06 maj 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 10111-15
  Fråga om den sökande haft godtagbart skäl att inte lämna aktivitetsrapport i tid. Även fråga om det förhållandet att den sökande var avstängd från rätt till ersättning när aktivitetsrapporten skulle lämnas hindrar att hen meddelas en varning.
 • 12 apr 2016 Dom i kammarrättens mål nr 963-15
  Frågan i målet är om den sökandes näringsverksamhet ska anses utgöra bisyssla enligt 39 § ALF.
 • 11 apr 2016 Dom i kammarrättens mål nr 8312-15
  Fråga om ett av arbetsgivaren betalt outplacementprogram ska betraktas som avgångsvederlag.
 • 11 apr 2016 Dom i kammarrättens mål nr 571-15
  Fråga om ett av arbetsgivaren betalt outplacementprogram ska betraktas som avgångsvederlag.
 • 21 mar 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 4508-15
  Fråga om befrielse från återbetalning av statsbidrag
 • 23 mar 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 21782-15
  Fråga om den sökande lagt sitt företag vilande. IAF har överklagat domen men kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd enligt beslut 2016-07-13, mål nr 3536-16.
 • 08 mar 2016 Dom i kammarrättens mål nr 3197-14
  Fråga om en person ska anses vara företagare och inte arbetslös vid tillämpningen av 34 a § ALF. 
 • 14 mar 2016 Dom i förvaltningsrättens mål nr 22518-15
  Fråga om hur överhoppningsbar tid ska beräknas vid prövning om återknytning till tidigare beviljad ersättningsperiod enligt 23 § ALF. Dag för dag eller på samma sätt som vid prövning av arbetsvillkoret.
 • 04 nov 2015 Dom i kammarrättens mål nr 1057-15, 1058-15
  Tandläkarens legitimation drogs in på grund av att han vid flera tillfällen och under en prövotid visat oskicklighet vid behandling av patienter. Arbetslösheten är därför självförvållad vilket han borde meddelat a-kassan och mannen måste betala tillbaka viss ersättning.  
 • 25 nov 2015 Dom i kammarrättens mål nr 52-15
  Fråga om den sökande ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, men under tidigare beviljad ersättningsperiod fått sin ersättning samordnad med pensionen. Även fråga om antalet frånkännandedagar.
 • 01 dec 2015 Dom i kammarrättens mål nr 6613-14
  Fråga om ersättning utgått obehörigen i samband med deltidsstudier och i så fall kan återkrävas.
 • 17 dec 2015 Dom i kammarrättens mål nr 3802-14
  Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 35 § tredje stycket ALF, dvs. den s.k. femårsregeln för företagare och IAF därför haft fog för att återkräva statsbidraget.
 • 22 dec 2015 Dom i förvaltningsrättens mål nr 21137-15
  Fråga om när den sökande ska lämna aktivitetsrapport första gången, då hon är att anse som arbetslös i försäkringens mening först månaden efter att hon anmält sig på Arbetsförmedlingen.
 • 28 dec 2015 Dom i förvaltningsrättens mål nr 20578-15
  Fråga om det förhållandet att den sökande misstagit sig om senaste rapporteringsdagen är ett godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid. Även fråga om det förhållandet att den sökande under rapporteringstiden ingått ett anställningsavtal påverkar hennes skyldighet att lämna aktivitetsrapport.
 • 28 dec 2015 Dom i förvaltningsrättens mål nr 20584-15
  Fråga om sökande som åberopat tekniska problem haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.
 • 21 okt 2015 Dom i förvaltningsrättens mål nr 20910-15
  Fråga om den sökande haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.
 • 28 maj 2015 Dom i kammarrättens mål nr 7992-14
  Frågan i målet är vad som kan anses utgöra godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.
 • 22 jun 2015 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3927-14
  Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska göras.
 • 22 apr 2015 Dom i kammarrättens mål nr 7412-13
  Fråga om åberopad sjuktid kan anses styrkt och därmed överhoppningsbar vid bestämmande av ramtid.
 • 18 mar 2015 Dom i kammarrättens mål nr 2375-14
  Frågan i målet är om det finns synnerliga skäl att anse att sökanden haft rätt till arbetslöshetsersättning trots att hon genom kassakort ansökt om sådan ersättning först efter niomånadersfristen.
 • 08 jun 2015 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2662-14
  Fråga om sökande lämnat oriktiga uppgifter när han ansökte om ersättning – genom att inte redovisa att han under två dagar deltagit i eftervård för vilken han var berättigad till förbyggande sjukpenning – och om a-kassan haft grund för att utesluta honom.
 • 11 feb 2015 Dom i kammarrättens mål nr 2732-2733-13
  Fråga om utökad sysselsättningsgrad i en bisyssla innebär att bisysslan har utvidgats, även om antalet timmar som den sökande har arbetat i genomsnitt per vecka inte har överstigit vad a-kassan beräknat för bisysslan.
 • 26 feb 2015 Dom i kammarrättens mål nr 4773-14
  Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare eller arbetstagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska göras.
 • 26 maj 2015 Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 8285-13
  Fråga om det förelegat synnerliga skäl för a-kassan att pröva en ansökan om arbetslöshetsersättning när sökande för sent, och först sedan han av domstol ansetts som arbetslös i försäkringens mening, ansökt om ersättning.