Hitta rätt i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassorna


Det finns 27 självständiga arbetslöshetskassor med ca 3,5 miljoner medlemmar.

Det är arbetslöshetskassorna som utreder rätten till arbetslöshetsersättning, beslutar om och betalar ut den. De svarar också på frågor om arbetslöshetsförsäkringen i enskilda ärenden. Se Förteckningen över arbetslöshetskassor

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen informerar om villkoren för att få arbetslöshetsersättning och kontrollerar att arbetssökande som har arbetslöshetsersättning uppfyller dem.

Arbetsförmedlingen betalar också ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna.
Se www.arbetsformedlingen.se

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och hur Arbetsförmedlingen handlägger ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen genom att granska om de håller sig till juridiskt bindande regler. Vi har inte tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen i det enskilda fallet. 

Vi följer utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område, bland annat genom att granska och kartlägga arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens rutiner. En annan av våra uppgifter är att ställa samman och analysera statistik om försäkringen.
 
Vi utfärdar intyg som ger arbetssökande möjlighet att söka arbete i andra EU- och EES-länder med arbetslöshetsersättning.

Vi utfärdar juridiskt bindande föreskrifter i vissa fall för att mer i detalj beskriva hur arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen ska tolka lagar och förordningar.
 
Vi för statens talan i domstol för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Läs också om IAF:s tillsynsuppdrag inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.