Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring. 

Riksdagen beslutar om lagar för arbetslöshetsförsäkringen och beviljar anslag till försäkringens finansiering.

Regeringen beslutar om förordningar om hur lagarna ska tillämpas och bestämmer dagpenningens storlek.

Arbetslöshetskassorna utreder och beslutar om rätten till arbetslöshetsersättning i det enskilda fallet.

Arbetsförmedlingen informerar de ersättningssökande och kontrollerar att de söker arbete aktivt i enlighet med villkoren för försäkringen.

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen.