Värdegrunden för statsanställda

För oss på IAF är det viktigt att följa den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Värdeorden ska genomsyra arbetsplatsen och verksamheten och vi arbetar aktivt med att införliva dem i det dagliga arbetet.

Den gemensamma värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer.

Demokrati
är den överordnade principen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att medborgarna därmed är de statsanställda uppdragsgivare.

Legalitet
tydliggör kravet på myndigheterna att bedriva sin verksamhet under och med stöd av lagarna.

Objektivitet, saklighet och likabehandling
handlar om vad som ska känneteckna tjänstemannens agerande och har nyckelord som oberoende, opartiskhet, integritet och likabehandling.

Fri åsiktsbildning
handlar om grundläggande värden och har öppenhet som ett nyckelord, samtidigt som bestämmelser om sekretess för att skydda enskildas integritet ska vägas in.

Respekt
för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet utgör en femte princip vilket handlar om jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet.

Effektivitet och service 
ställer krav på såväl god hushållning med statens resurser som gott bemötande av allmänheten, där både lättillgänglighet och måluppfyllelse är nyckelord.

 

 

Relaterade länkar

I skriften Vår syn på tillsyn har nätverket Tillsynsforum formulerat hur vi som tillsynsmyndigheter ser på värdegrunden